Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos nuostatai 2022-03-09 17:07:30 33.17 KB
Tvarkų aprašai
Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 41.09 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 132.08 KB
Mokinio elgesio mokykloje tvarkos aprašas 2024-05-16 15:05:22 90 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 28.94 KB
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 28.42 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-19 22:06:05 24.15 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 85.62 KB
Mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 38.7 KB
Dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo ir keitimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 43 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo reglamentas 2024-02-12 13:04:30 27.74 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 50.81 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 2024-05-31 11:40:34 6.54 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2023 5.71 MB
Smurto ir priekabiavimo Prano Mašioto progimnazijoje prevencijos politika 31.34 KB
Mokymo namuose tvarkos aprašas 26.07 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2022-03-09 17:08:02 1.13 MB
Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymosi pamokose taisyklės 2022-11-17 22:07:12 15.41 KB
Prašymai
Prašymas į 6-8 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų 2022-03-09 17:08:10 13.63 KB
Prašymas į 5 klases 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas į 1-4 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2025 metų strateginis planas 2023-01-25 12:51:14 69.62 KB
2023 - 2024 m.m. ugdymo planas 2024-02-19 22:01:42 111 KB
2024 m. veiklos planas 2024-02-09 14:31:11 744.87 KB
2024-2026 metų strateginis planas 2024-01-23 12:52:44 70.88 KB
Karjeros ugdymo veiklų planas 21.16 KB
Katalikiškų vertybių ugdymo planas 21.59 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-03 07:27:02 39.84 KB
Veiklos ataskaitos
Progimnazijos veiklos ataskaita 2023 m. 2024-04-17 21:23:32 23.15 KB
2023 m. direktorės veiklos ataskaita 2024-04-17 21:23:32 283.15 KB
Progimnazijos veiklos ataskaita 2022 m. 2024-04-17 21:23:32 21.22 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m
2024 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 1 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 849.89 KB
2023 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 3.59 MB
2023 m. III ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 690.96 KB
2023 m. IV ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 3.47 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2.81 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 7.62 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 10.16 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2.84 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 3.47 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 194.23 KB
15 dienų 6-10 metų vaikų valgiaraštis 1.02 MB
15 dienų 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis 1.04 MB
15 d. veganiškų patiekalų valgiaraštis 0.99 MB
15 d. vegetariškų patiekalų valgiaraštis 1.03 MB
15 dienų laisvai pasirenkamas valgiaraštis 5.18 MB
Mokinių maitinimas švediško stalo principu 14.62 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2023-01-25 15:11:22 188.51 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2023 m. 2024-02-04 17:09:48 395.98 KB
Įsakymas dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių vykdymo 32.96 KB
Įsakymas dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos ir Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklių patvirtinimo 282.48 KB
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės 255.5 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programų vykdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m 2023-09-25 12:50:22 158.1 KB
Vertinimai ir įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Platusis mokyklos kokybės veiklos įsivertinimas 2023 2024-01-17 20:04:46 343.31 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023 2024-01-17 20:04:46 867.45 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 2024-01-17 20:04:46 14.65 MB
Mokyklos išorinio vertinimo rezultatai 2024-01-17 20:04:46 46.44 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Prano Mašioto progimnazijos korupcijos prevencijos programa 2023-10-01 17:36:21 15.62 KB
Prano Mašioto progimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-10-01 17:36:21 16.54 KB
Klaipedos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023 -2025 metų veiksmų planas 2023-10-01 17:36:21 203.61 KB
Nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 2023-10-01 17:36:21 23.85 KB
Priedas Nr. 1 Darbuotojų elgesio reikalavimai, gavus pasiūlymą priimti kyšį 2023-10-01 17:36:21 18.2 KB
Priedas Nr. 2 Pasiūlymo priimti dovanas/kvietimus vertinimo kriterijai 2023-10-01 17:36:21 18.06 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurios teikiamos STT tarnybai 2023-10-01 17:36:21 49.74 KB
Korupcijos prevencijos veiklos ataskaita 2022 m. 2023-10-01 17:36:21 42 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Kolektyvinio apsaugos statinio (KAS) planas 2023-03-16 19:17:07 20.19 KB
Kolektyvinio apsaugos statinio (KAS) I aukštas 107.44 KB
Kolektyvinio apsaugos statinio (KAS) II aukštas 120.25 KB
Ekstremalių situacijų 2023-2025 m. prevencinių priemonių planas 22.52 KB
Kalendorinių veiksmų planas 2023 m. 2024-02-04 17:21:00 18.59 KB
Civilinės saugos veiklos planas 2023 m. 2024-02-04 17:21:19 17.2 KB
Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių plano ataskaita 2022 m. 2024-02-04 17:21:50 22.61 KB
Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių plano ataskaita 2023 m. 2024-02-04 17:22:10 23.34 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2.03 MB
Kalendorinis veiksmų planas 2024 m. 18.74 KB
Ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planas 2024-2026 m 24.23 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Privatumo politika 2023-03-09 16:41:59 18.03 KB
Asmens duomenų apsaugos tvarka organizuojant nuotolinį mokymą(si) 2023-03-09 16:42:38 26.8 KB
Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 41.45 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 315.24 KB
Vaiko tėvų globėjų sutikimas dėl duomenų perdavimo mokyklai 24.96 KB
Vaiko tėvų globėjų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo mokyklai 28.36 KB
Įsakymas dėl pareigybių, įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, sąrašo patvirtinimo 40.98 KB
Informacijos saugos ir IT naudojimo taisykles 65.62 KB
Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 60.56 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 96.9 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka 66.79 KB
Mokyklos pristatymas Atnaujinta Dydis
Kodėl norėčiau mokymosi kelią pradėti Prano Mašioto progimnazijoje?(skrajutė) 2022-03-07 17:16:13 343.61 KB
Katalikiškas ugdymas Atnaujinta Dydis
Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata 2022-11-21 21:18:19 153.91 KB
Katalikiškojo ugdymo programa 57.5 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. klasių tvarkaraščiai 2023-09-21 13:16:54 717.48 KB
2023-2024 m.m. mokytojų tvarkaraščiai 2023-09-22 09:57:19 1.11 MB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Metinė ataskaita
2022-2023 m. m. ugdymo(si) rezultatai 2024-01-17 20:36:56 436.06 KB
2022 -2023 m.m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai 840.9 KB
2023-2024 m. m. ugdymo(si) rezultatai I pusmetis 303.42 KB
Pirmūnai bei konkursų nugalėtojai 2023/2024 m. m
Pirmūnai I pusmečio 2024-02-12 14:02:15 35.5 KB
Per I pusmetį nepraleido nei vienos pamokos 2024-02-12 14:02:48 12.93 KB
Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir kt. 2023-10-14 20:04:17 316.04 KB
Klasių šventieji globėjai Atnaujinta Dydis
Šventasis Pal. Carlo Akutis 1a,1b,2b ir 5a klasių globėjas 2022-03-08 14:59:29 148.94 KB
Šventoji Cecilija 1c ir 5c klasių globėja 2022-03-08 15:03:37 160.12 KB
Šventasis Pranciškus Asyžietis 2a, 5b, 6a ir 8c klasių globėjas 2022-03-08 15:04:17 198.12 KB
Šventoji Teresėlė 2022-11-21 20:50:10 120.53 KB
Šventoji Agota 3b klasės globėja 2022-03-08 15:05:14 212.58 KB
Šventasis Matas 3c klasės globėjas 2022-03-08 15:06:36 130.75 KB
Sv._jonas_bosko_1 2022-11-21 20:51:06 130.07 KB
Sv._benediktas_nursietis 2022-11-21 20:51:06 165.59 KB
Sv._dominykas_savio 2022-11-21 20:51:07 91.09 KB
Sv._juozapas_darbininkas 2022-11-21 20:51:07 135.87 KB
Sv._kazimieras 2022-11-21 20:51:07 175.31 KB
Sv._mikalojus 2022-11-21 20:51:08 131.13 KB
Sv._rokas 2022-11-21 20:51:08 113.2 KB
Sveikatos ugdymas Atnaujinta Dydis
Ėminių paėmimo ir savitestavimo organizavimo tvarkos aprašas 2024-06-06 17:16:30 1.27 MB
Progimnazijos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo 2023 m. duomenų analizė 2024-06-06 17:16:30 144.19 KB
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokinių sveikatos būklės analizė 2022-2023 m. m. 2024-06-06 17:16:30 727.74 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-06-06 17:16:30 21.83 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-06-06 17:16:30 23.66 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-06-06 17:16:30 55.41 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus informavimo tvarka 2024-06-06 17:16:30 24.52 KB
Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2024-06-06 17:16:30 43.5 KB
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokinių sveikatos būklės analizė 2023-2024 m. m. 2024-06-06 17:16:30 563.87 KB
KAIP APSAUGOTI SAVO SVEIKATĄ KARŠČIŲ ATVEJAIS? 2024-06-06 17:16:30 268.96 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Nauja izoliacijos tvarka 2022-03-09 15:48:39 538.15 KB
Testavimo tvarka 2021-09-08 2022-03-09 15:48:39 61.5 KB
Testavimo grafikas 2021-09-08 2022-03-09 15:48:39 23.02 KB
Covid-19 ligos valdymo priemonių planas 2021-09-07 2022-03-09 15:48:39 3.96 MB
Įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo už COVID-19 ligos valdymą 2020-09-17 2022-03-09 15:48:39 12.27 KB
Algoritmai kaip elgtis Covid -19 metu 2022-03-09 15:48:39 3.91 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvis 1.22 MB
Prevencinė veikla Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-29 19:17:09 47.88 KB
Žalingi įpročiai Atnaujinta Dydis
Vaikų ir paauglių rūkymo prevencija 2023-11-03 14:35:01
Pavojai internete. Kaip jų išvengti? 356.39 KB
Saugus laikas prie ekrano. Kaip susitarti? 383.58 KB
Saugus laikas prie ekranų
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 41.09 KB
Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymosi pamokose taisyklės 2022-11-17 22:07:12 15.41 KB
Asmens duomenų apsaugos tvarka organizuojant nuotolinį mokymą(si) 2023-03-09 16:42:38 26.8 KB
Patyčių ir smurto prevencija Atnaujinta Dydis
Patyčias būtina stabdyti 431.61 KB
Psichologinis švietimas Atnaujinta Dydis
Apie psichines problemas, krizes bei psichikos sutrikimus
Apie savižudybės prevenciją bei intervenciją
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Disleksijos požymiai 2023-11-07 22:34:50 90.55 KB
Dvikalbystė 2023-11-07 22:34:30 385.37 KB
Emocinė perkrova 2023-11-07 22:34:15 2.58 MB
Fonetinis kalbėjimo sutrikimas 2023-11-07 22:34:00 465.88 KB
Fonologinis kalbos sutrikimas 2023-11-07 22:33:48 508.53 KB
Kalbos neišsivystymas 2023-11-07 22:33:35 624.61 KB
Rašymo sutrikimas 2023-11-07 22:33:19 779.25 KB
Skaitymo sutrikimas 2023-11-07 22:33:05 549.9 KB
Selektyvus mutizmas 2023-11-07 22:32:48 459.85 KB
Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas 2023-11-07 22:32:28 1.62 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2024 m. 36.81 KB
Įsigyti vadovėliai 2023 m. 158.8 KB