Pradinis ugdymas

Už pradinį ugdymą progimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Kavolienė.

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Skiriamas dėmesys individualiai kiekvieno vaiko pasiekimų pažangai.

Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas. Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse ir kitur.

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašuPradinio ugdymo bendrosiomis programomisbendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!