Progimnazijos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

Lijana Simutienė

Mokytojų atstovė Pirmininkė
2.

Loreta Sutkienė

Mokytojų atstovė Sekretorė
3.

Irena Micevičienė

Mokytojų atstovė Narė
4.

Daiva Budvytienė

Tėvų atstovė

Narė

5.

Natalija Galyginienė

Tėvų atstovė

Narė

6.

Rasa Juškaitė Norbutienė

Tėvų atstovė

Narė

7.

Monika Dokšaitė

8c kl. mokinė

Narė

8.

Adas Atkočaitis

8b kl. mokinys

Narys

9.

Skaiva Gedgaudaitė

8 kl. mokinė

Narė

Informacija

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6–8 klasių mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo.
 • Išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo.
 • Teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo.
 • Svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui.
 • Deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus.
 • Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!