Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Sandra Kavolienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Rima Levencova

Šokio mokytoja

Sekretorė

2.

Audronė Pivorienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

3.

Diana Grigienė

Socialinė pedagogė

Narė

4.

Matas Šertvytis

Psichologas asistentas

Narys

5.

Laima Sirutytė

Logopedė-spec. pedagogė

Narė

6.

Inga Vaitkutė

Visuomenės sveikatos specialistė

Narė

Informacija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro mokyklos administracijos atstovai, specialistai, mokytojų, klasių auklėtojų atstovai ir pagal poreikį kviečiami Vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Klaipėdos 2-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistai.

Komisija atlieka šias funkcijas

 • Vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo forma.
 • Rūpinasi saugios ugdymo(si) aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu.
 • Nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į progimnaziją ir sėkmingai mokytis.
 • Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas.
 • Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą.
 • Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo.
 • Teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos mokiniams teikimo, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo.
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą.
 • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą progimnazijoje.
 • Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 • Siūlo progimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • Įvykus krizei progimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones.
 • Bendradarbiauja su progimnazijos savivaldos (mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.
 • Inicijuoja progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

Vaiko gerovės komisija turi teisę

 • Gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti.
 • Į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus, jų tėvus ir kt.).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05