Mokytojų taryba

Informacija

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.

Janina Grigienė

Direktorė Pirmininkė
2. Renata Lomsargienė Raštinės administratorė Sekretorė
3. Audronė Pivorienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė
4. Sandra Kavolienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
5. Loreta Pocienė Chemijos, technologijų mokytoja Narė
6. Aldona Tilvikienė Bibliotekos vedėja Narė
7. Laima Sirutytė Logopedė, spec. pedagogė Narė
8. Erika Leikienė Psichologė Narė
9. Vilieta Juškienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
10. Ieva Vasiliauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
11. Diana Girčė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
12. Virgina Kerdokienė Anglų kalbos mokytoja Narė
13. Jurgita Gainienė Anglų kalbos mokytoja Narė
14. Zita Juškaitė Anglų kalbos mokytoja Narė
15. Jolanta Vaišnorienė Anglų kalbos mokytoja Narė
16. Jurgita Žilienė

Vokiečių kalbos, technologijų mokytoja

Narė
17. Natalija Bambalienė Rusų kalbos mokytoja Narė
18. Vaida Žvinklienė Matematikos mokytoja Narė
19. Ona Šalkauskienė Matematikos mokytoja Narė
20. Gitana Ruškienė

Informacinių technologijų, žmogaus saugos mokytoja

Narė
21. Lilijana Simutienė Istorijos mokytoja Narė
22. Jūratė Kačinskienė

Biologijos, gamtos ir žmogus mokytoja

Narė
23. Rasa Rapolavičienė

Geografijos, žmogaus saugos mokytoja

Narė
24. Ligita Grybauskienė Muzikos mokytoja Narė
25. Odeta Turauskienė Muzikos mokytoja Narė
26. Vilija Morkūnaitė Dailės mokytoja Narė
27. Loreta Sutkienė Technologijų mokytoja Narė
28. Saulius Pocius Technologijų mokytojas Narys
29. Lilijana Kulvietytė Fizinio ugdymo mokytoja Narė
30. Kazys Girskis Fizinio ugdymo mokytojas Narys
31. Vaineta Juškienė Tikybos mokytoja Narė
32. Kristina Černis Tikybos mokytoja Narė
33. Neringa Talmontienė Tikybos mokytoja Narė
34.

Rasa Juškaitė Norbutienė

Etikos mokytoja Narė
35. Rima Levencova Šokio mokytoja Narė
36. Irena Micevičienė Pradinių klasių mokytoja Narė
37. Daiva Budvytienė Pradinių klasių mokytoja Narė
38. Vilma Narkienė Pradinių klasių mokytoja Narė
39. Ingrida Norkienė Pradinių klasių mokytoja Narė
40. Inga Kazanavičienė Pradinių klasių mokytoja Narė
41. Ligita Kazanauskienė Pradinių klasių mokytoja Narė
42. Edita Markevič Pradinių klasių mokytoja Narė
43. Sandra Gudavičienė Pradinių klasių mokytoja Narė
44. Rasa Tirūnienė Pradinių klasių mokytoja Narė
45. Birūta Zubrickienė Pradinių klasių mokytoja Narė
46. Ligija Ubartaitė Pradinių klasių mokytoja Narė
47. Rita Kušlienė Pradinių klasių mokytoja Narė
48.

Jolanta Ramanauskienė

Pradinių klasių mokytoja Narė

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
 • Teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo.
 • Analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
 • Deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją.
 • Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05