Mokytojų taryba

Informacija

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje

1.

Janina Grigienė

Direktorė Pirmininkė

2.

Renata Lomsargienė Raštinės administratorė Sekretorė

3.

Audronė Pivorienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

4.

Sandra Kavolienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

5.

Loreta Pocienė Chemijos, technologijų mokytoja Narė

6.

Aldona Tilvikienė Bibliotekos vedėja Narė

7.

Laima Sirutytė Logopedė, spec. pedagogė Narė

8.

Toma Mikulskytė Spec.pedagogė Narė
9.

Matas Šertvytis

Psichologas asistentas Narys
10.

Vilieta Juškienė

Lietuvių kalbos mokytoja Narė
11.

Ieva Vasiliauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja Narė

12.

Diana Girčė Lietuvių kalbos mokytoja Narė

13.

Virgina Kerdokienė Anglų kalbos mokytoja Narė

14.

Jurgita Gainienė Anglų kalbos mokytoja Narė

15.

Zita Juškaitė Anglų kalbos mokytoja Narė

16.

Jolanta Vaišnorienė Anglų kalbos mokytoja Narė

17.

Jurgita Žilienė

Vokiečių kalbos, technologijų mokytoja

Narė

18.

Natalija Lisovskaja Rusų kalbos mokytoja Narė

19.

Tatjana Černych Rusų kalbos mokytoja Narė

20.

Vaida Žvinklienė Matematikos mokytoja Narė

21.

Ona Šalkauskienė Matematikos mokytoja Narė

22.

Gitana Ruškienė

Informacinių technologijų, gyvenimo įgūdžių mokytoja

Narė

23.

Lilijana Simutienė Istorijos mokytoja Narė

24.

Jūratė Kačinskienė

Biologijos, gamtos ir žmogus mokytoja

Narė

25.

Rasa Rapolavičienė

Geografijos mokytoja

Narė

26.

Ligita Grybauskienė Muzikos mokytoja Narė

27.

Odeta Turauskienė Muzikos mokytoja Narė

28.

Vilija Morkūnaitė Dailės mokytoja Narė
29. Jekaterina Rudakova Dailės mokytoja Narė

30.

Loreta Sutkienė Technologijų mokytoja Narė

31.

Saulius Pocius Technologijų mokytojas Narys

32.

Lilijana Kulvietytė Fizinio ugdymo mokytoja Narė

33.

Kazys Girskis Fizinio ugdymo mokytojas Narys

34.

Vaineta Juškienė Tikybos mokytoja Narė

35.

Neringa Talmontienė Tikybos mokytoja Narė

36.

Rasa Juškaitė Norbutienė

Fizikos, etikos mokytoja Narė

37.

Rima Levencova Matematikos, šokio mokytoja Narė

38.

Irena Micevičienė Pradinių klasių mokytoja Narė

39.

Daiva Budvytienė Pradinių klasių mokytoja Narė

40.

Vilma Narkienė Pradinių klasių mokytoja Narė

41.

Ingrida Norkienė Pradinių klasių mokytoja Narė

42.

Inga Kazanavičienė Pradinių klasių mokytoja Narė

43.

Ligita Kazanauskienė Pradinių klasių mokytoja Narė

44.

Edita Markevič Pradinių klasių mokytoja Narė

45.

Sandra Gudavičienė Pradinių klasių mokytoja Narė

46.

Rasa Tirūnienė Pradinių klasių mokytoja Narė

47.

Ligija Ubartaitė Pradinių klasių mokytoja Narė

48.

Rita Kušlienė Pradinių klasių mokytoja Narė

49.

Jolanta Ramanauskienė

Pradinių klasių mokytoja Narė

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
 • Teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo.
 • Analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
 • Deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją.
 • Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!