Mokytojų atestacijos komisija

Mokytojų atestacijos komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Janina Grigienė Mokyklos direktorė Pirmininkė

2.

Jūratė Martinkienė Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė; Narė

3.

Ingrida  Norkienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė Narė

4.

Ligita Grybauskienė Muzikos mokytoja ekspertė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė Narė

5.

Vilma Karnauskienė Mokinio mama, Progimnazijos tarybos deleguota atstovė Narė

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos

 • Teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos  programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus.
 • Atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia steigėjui/valdymo organui, tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą.
 • Tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • Tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą.
 • Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus.
 • svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
 • Gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių).
 • Svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 81punktą).

Mokytojų atestacijos komisijos posėdžių grafikas 2024 m.

1. Birželio 10 d.

2. Gruodžio 17 d.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05