Metodinė taryba

Metodinė tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Ingrida Norkienė Pradinių klasių mokytoja

Pirmininkė

2.

Audronė Pivorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės veikos koordinatorė Narė

3.

Rasa Rapolavičienė Socialinių mokslų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Jūratė Kačinskienė Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Narė

5. Rasa Tirūnienė Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
6. Jurgita Žilienė Menų ir sporto mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
7. Jurgita Gainienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė

Progimnazijos metodinės veiklos prioritetai

 • Ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita.
 • Mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys

 • Ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP.
 • IKT taikymas ugdymo procese.
 • Metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais.
 • Gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją.
 • Mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.
 • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.
 • Metodinių grupių veiklos koordinavimas.
 • Metodinis darbas su mokinių tėvais.
 • Profesinis informavimas bei konsultavimas.

Metodinės veiklos uždaviniai

 • Inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
 • Skleisti metodines ir dalykines naujoves.
 • Dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti.
 • Gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas).
 • Vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla).
 • Aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos

 • Pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos.
 • Atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai.
 • Konsultacijos, projektai, sportinė veikla.
 • Idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05