ࡱ> IKH'2bjbj>>'4:pTpT{sssss<q$"HEsss+"ss:,a*c A0q "p""s0|pq" 9:' PATVIRTINTA Klaipdos Prano Maaioto progimnazijos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. /sakymu Nr. V-17 KLAIPDOS PRANO MA`IOTO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2015 2017 M. I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 1. Klaipdos Prano Maaioto progimnazijos 2015 2017 mets korupcijos prevencijos programa (toliau Programa) skirta u~tikrinti korupcijos prevencij, siekiant suma~inti korupcijos pasireiakimo tikimyb, aalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti mokykloje. 2. Pagrindins programoje vartojamos svokos: 2.1. korupcija bet koks asmens, dirban is mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteikts /galiojims ar teiss aktuose numatyts elgesio standarts, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant pilie is ir valstybs interesams; 2.2.korupcijos prevencija korupcijos prie~as is, slygs atskleidimas ir aalinimas sudarant ir /gyvendinant tam tikrs priemonis sistem, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobkd~io nusikalstams veiks darymo. 3. Programa pads vykdyti krypting korupcijos prevencijos politik, u~tikrinti skaidresn, vieaesn ir veiksmingesn mokyklos veikl. 4. Programos strategins kryptys korupcijos prevencija ir antikorupcinis avietimas bei informavimas. 5. Programa /gyvendinama pagal Programos priede pateikt Programos /gyvendinimo priemonis plan. II. PROGRAMOS TIKSLAI IR U}DAVINIAI 6. Programos tikslai: 6.1. formuoti pilietin antikorupcin pozicij ir didinti teisin/ smoningum; 6.2. atskleisti prie~astis ir slygas korupcijai pasireikati mokykloje ir jas aalinti; 7. Programos u~daviniai: 7.1. ma~inti korupcijos pasireiakimo galimybis atsiradim; 7.2. u~tikrinti skaidri ir veiksming veikl mokykloje, siekti, kad viss sprendims primimo procesai bkts skaidrks, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei; 7.3. didinti antikorupcinio avietimo sklaid mokykloje, supa~indinti su korupcijos reiakiniu: esme, prie~astimis, pasekmmis; 78~, . 0 2 b d ± ± wfUfGhwtOJQJ^JmH'sH' hs5OJQJ\^JmH'sH' h5OJQJ\^JmH'sH' hwt5OJQJ\^JmH'sH'/hhwt5B*OJQJ\^JmH'phsH' hCQhwtOJQJ^JmH'sH' hCQhsOJQJ^JmH'sH' hCQhCQOJQJ^JmH'sH' hshsOJQJ^JmH'sH'hOJQJ^JmH'sH'hsOJQJ^JmH'sH'&. 0 2 $ & 6 ~BD$a$gdMS$a$gdMS $7$8$H$a$gdMS 7$8$H$gdMS $7$8$H$a$gdMS $7$8$H$a$gdwt 7$8$H$gdwt 7$8$H$gds " & ( N b 6 ʹ숀xpxe]epeeeRehMShMSmH'sH'hwtmH'sH'hMShsmH'sH'hm0mH'sH'hmH'sH'hMSmH'sH' hMS5OJQJ\^JmH'sH'#hshs5OJQJ^JmH'sH'hMSOJQJ^JmH'sH' hwthwtOJQJ^JmH'sH' hs5OJQJ\^JmH'sH' h5OJQJ\^JmH'sH'&hshs5OJQJ\^JmH'sH'6 8 VwgND9hshsmH'sH'hMS^JmH'sH'1hwthMSB*CJOJQJ^JaJmH'ph333sH'hwt0J5B*mH'phsH'hMSCJaJmH'sH'hMSmH'sH'1hMShMSB*CJOJQJ^JaJmH'ph333sH'hMS0JB*mH'phsH'hMS0JB*mH'phsH'#hMS0JB*CJaJmH'phsH'+hMSB*CJOJQJ^JaJmH'ph333sH'hMShMSmH'sH'hMSB*mH'phsH'VX`|~ @BD\^bdfh @Bv,.ǻuh]#Ch]#CmH sH (h`qh`qCJOJQJ^JaJmH'sH'h]#CmH'sH'hMShsmH'sH'hy;\mH'sH'hMSh8mH'sH'hMShs5mH'sH'h8OJQJ^JmH'sH'hm0mH'sH'hMSmH'sH'h8mH'sH'hshsmH'sH'hsmH'sH')\ @&&'')6+,, ,,,$a$gd]#C$a$gd]#C $7$8$H$a$gd/Zgd_<=$a$gd_<= $7$8$H$a$gd_<=gd`0 $7$8$H$a$gd,g$a$gd,ggdMS.,l&&&&&&&&&&&&'''''''''((8):))°zsogzzhsmH'sH'h]#C h]#Ch]#Chy;\mH'sH'h`0hsmH'sH'h`0h`05\mH'sH'h`0h`0mH'sH'Uh`0mH'sH'"h`0CJOJQJ^JaJmH'sH'(h`0h`0CJOJQJ^JaJmH'sH'hMSh]#CmH'sH'hMShsmH'sH'h]#CmH'sH'h]#Ch]#CmH'sH'$.4. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobkd~io nusikalstams veiks darymo; 7.5. skatinti nepakantum korupcijos reiakiniams; 7.6.ugdyti jauns ~monis antikorupcines nuostatas, nepakan i korupcijos augimui pilietin pozicij. 7.7. prisidti prie bendrosiose programose ir iasilavinimo standartuose formuluojams vertybinis nuostats ugdymo (pagarba demokratijos vertybms, neabejingumas viskam, kas vyksta aalia, s~iningumas, atsakomyb u~ veiksmus ir poelgius); 7.8. pltoti gebjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informacij, kritiakai mstyti ir sprsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veikl, prisiimti atsakomyb u~ savo veiksmus. 7.9. sudaryti slygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais. III. PROGRAMOS TIKSLr IR U}DAVINIr .GYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 8. Skunds, pateikts mokyklos bendruomens naris ir kits asmens, skai iumi; 8.1. anoniminis ir oficialis praneaims apie galimus korupcinio pobkd~io nusikaltimus skai iumi ir santykiu; IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 9. Programai /gyvendinti sudaromas Programos /gyvendinimo priemonis planas (priedas), kurio priemonis /vykdymo laikotarpis sutampa su programos /gyvendinimo prad~ia ir pabaiga. 10. U~ Programos priemonis plano /gyvendinimo kontrol atsakingas mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo u~ korupcijos prevencijos ir kontrols vykdym IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 11. `i programa /sigalioja nuo 2015 m.sausio 1 d. 12. Programa /gyvendinama pagal Programos /gyvendinimo priemonis plan. 13. U~ Programos /gyvendinim atsakingi Programos priemonis plane nurodyti vykdytojai. ________________________ ))))))h*j* +"+2+4+6+:+>+B+++,, ,P,j,,,,,---*-.-0-.. .F.׼ϙǩnjǀwoסdhMShy;\mH'sH'hAX mH'sH'h_<=5mH'sH'hy;\hs5mH'sH'h]#C5\^JmH'sH'h]#CmH'sH'hsmH'sH'h_<=mH'sH'hMSh_<=mH'sH'h_<=h_<=mH'sH'hy;\mH'sH'h`0mH'sH'hMShsmH'sH'h/ZmH'sH'h]#Ch/ZmH sH h/Zh/ZmH sH $,.--. .F.H./0011~122222 $ a$gd]#C $ a$gd]#C gd,g$a$gd]#C$a$gd]#Cgd,gF.H.J.....////000111^1`1f1r1~11222222빮룛룋xhy;\mH sH hm0hsmH'sH'hm0mH'sH'hAX mH'sH'hIomH'sH'hy;\hsmH'sH'hMShy;\mH'sH'hy;\hs5mH'sH'hMSh"jmH'sH'h/ZmH'sH'hA mH'sH'hMShsmH'sH'hy;\mH'sH'hy;\hy;\5mH'sH'21h:pm0. A!"7#n$n% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH'nH'sH'tH'H`H .prastasisCJ_HaJmHsHtHTA`T Numatytasis pastraipos ariftas\i\ .prastoji lentel4 l4a 0k 0 Sraao nra BOB MSapple-converted-space.W`. MSGrie~tas5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VA zzgb%guSeb@MRW3%mbjҾeeSBih]*S^ y}1&9B<LT\Ho0´c3 %NR!"}sYǎq#xG}TO9"1QBN;]Y(h]0'IX\Lʸ}twq7I7tF1sD$D!R]JR_p ݥieHtTl6!/*!NlvgU^oC ]YCœ0^*Cro`U9 I )o);2lHA2rt#UM2y%WU]vytߡIlpIO&" ww0ecL ;\Q`n׏+~[){N>Aԋp'E@~v“d@CQ9{yr^O3ֳ/ǔ2rC[aQ3NR>N.ANah{ZH(3ѡD)pY4˕5eM} !]^]c ͅ6WUʕL(:ڨ3k ): uͥB^E4aA0 AWʯUe3i1Y$ˑ{>GuV~bSVb@YTVX.ޛd)Y@vdI9Y^Ӷ7{2|SȺs$f!kej3.e;6A^}ظ9@*2ae%ڿ܄^lt6+V֠5+ njxL|UNviE~ͨO(8B#6үK x7m5]ugt[4d 7T`*m7ΝJg>:>Ni{\ P-~CQi sVikD}"A {: 6 V.)F.2 ,2 8@0( B S ? }?RsIK[]NP>@-/}IK}  I L  " % m p _}bcgmnp!<@AEF z}bcgmnp!<@AEFy }Ȉ tg%^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. tg8T,gAX A [8m0s\'=_<=]#CMS/Zy;\#l%p`qj.wtCQ"jIok`0{}@@{ &UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialkTimesNewRomanPSMTTimes New RomanuTimesNewRomanPS-BoldMTTimes New Roman5. .[`)TahomaqTimes New Roman,BoldTimes New RomanA$BCambria Math"qh Dd D9 B 9 B !nxr4tt3qHX ?s2!xx MokytojasJanina Oh+'0\  $ 0<DLT Mokytojas Normal.dotmJanina6Microsoft Office Word@V@Xv@h9H9 B՜.+,0 hp  Grizli777 t  PavadinimasTitle !"#$%'()*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGJRoot Entry FFcLData 1Table&#WordDocument4:SummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8@CompObjt F"Microsoft Word 972003 dokumentas MSWordDocWord.Document.89q