Projektai

Atnaujinta 2020 11 10

Projektas ,,Saugios elektroninės erdvės kūrimas“


Tarptautinis Erasmus+ projektas “5 geros savijautos būdai – sveikos gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas

Projekto tikslas – mokyti vaikus rūpintis savo bei aplinkinių fizine ir emocine sveikata, tapti laimingais ir harmoningais  visuomenės nariais

Projekto uždaviniai:

 1. Suteikti mokyklinio amžiaus vaikams informacijos jų fizinės ir psichinės sveikatos ypatumus.
 2. Skatinti vaikus bendrauti su bendraamžiais bei aplinkiniais.
 3. Pravesti praktinius užsiėmimus, kurie padėtų vaikams stiprinti fizinę jų sveikatą, valdyti stresą, emocinę būklę, elgesį.
 4. Skatinti mokyklinio amžiaus vaikus užsiimti papildoma veiklą, kuri gerintų psichinę, emocinę sveikatą ir didintų pasitikėjimą savimi: fizinio aktyvumo užsiėmimai, meno terapija, masažai, šokiai, maisto ruošimas ir dalijimasis.
 5. Taikyti užsienio šalių – partnerių geriausią šios srities patirtį, išnaudoti teigiamas tarptautinio bendradarbiavimo galimybes

Projekto dalyviai – Italijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos mokyklų mokiniai ir mokytojai

Projekto koordinatoriai – anglų kalbos mokytoja Virgina Kerdokienė ir progimnazijos direktorė Janina Grigienė.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2019-2022

Trumpas projekto aprašymas – Šio projekto veiklos yra orientuotos atpažinti tai, kas gali mokyklinio amžiaus vaikus padaryti  laimingus.

Projektas skirtas penkiems mokinių fizinės ir emocinės  gerovės būdams įtvirtinti.

Penki mokinių geros savijautos būdai yra šie:

 • Ryšys su žmonėmis
 • Dalijimasis
 • Fizinis aktyvumas
 • Buvimas  dėmesingais
 • Mokymasis visą gyvenimą

 

5 geros savijautos būdai – sveikos gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas. Šis projektas padeda stiprinti dalyvaujančių mokyklų bendruomenių narių įsitraukimą per meną ir estetiką, sportą ir kulinariją, meilę gamtai ir atvirą bei draugišką bendravimą. 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

Tarptautinis Erasmus+ projektas “Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje“ (“STRIVE” – Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education)

Projekto tikslas parengti mokyklinio amžiaus vaikų migrantų švietimo metodologiją, kuri remtųsi tiek projektą įgyvendinančių partnerinių organizacijų atlikta analize, tiek skirtingose šalyse įgyvendinamomis gerosiomis praktikomis.

Projekto uždaviniai – parengti 1) mokyklinio amžiaus vaikų migrantų švietimo metodologijų ir integracijos programų analizę 2) rekomendacijas mokyklinio amžiaus vaikų migrantų integracijos programų įgyvendinimui; 3) leidinius – rekomendacijas mokytojams ir mokiniams 4) suorganizuoti baigiamąją projekto konferenciją projekto rezultatams pristatyti

Projekto dalyviai: Maltos, Slovėnijos, Turkijos ir Lietuvos mokyklų mokytojai ir mokiniai

Projekto koordinatoriai – anglų kalbos mokytoja Virgina Kerdokienė ir progimnazijos direktorė Janina Grigienė.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2019-2022

Trumpas projekto aprašymas: 

Projekte dalyvaujančių šalių mokytojai siekia padėti mokyklinio amžiaus vaikams migrantams integruotis, dalijasi  gerąja patirtimi  šioje srityje ir taip mokosi vieni iš kitų. Vienas svarbiausių projekto uždavinių-dalytis informacija ir medžiaga (straipsniais, pamokų planais ir pan.) ir gauti prieigą prie paslaugų (pavyzdžiui, internetinių kursų), susijusių su įtrauktimi, kultūrų įvairove ir iš migrantų šeimų kilusių naujų mokinių integravimu. Projektu skatinamas  kultūrų dialogas kaip priemonė migracijos, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų problemoms spręsti švietimo srityje.

Aktyvi tarptautinio projekto veikla augina pasaulietiškai mąstančius mokinius, stiprina mokyklos tarptautiškumą. Tarptautiškumas yra svarbus švietimo ateičiai, nes tarpkultūrė kompetencija reikšminga konkurencingo XXI a. piliečio kompetencijų dalis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


Lions Quest socialinio ir emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės”

Tikslai: vykdyti pozityvią prevenciją, ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo įgūdžius, kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi ir skatinti mokymąsi per savanorystę.

Projekto dalyviai: 5-8 klasių mokiniai, jų tėvai, klasių vadovai.

Projekto trukmė:  2018-2022 m.

Projekto koordinatorė: socialinė pedagogė Sandra Kavolienė.

Trumpas projekto aprašymas: „Paauglystės kryžkelės“ yra įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.


Tarptautinis Erasmus + projektas „Paaugliai prieš patyčias“

Projekto tikslas – skatinti mokinių dalyvavimą socialiniame gyvenime ir galimybę organizuoti veiklas, kovojant su patyčiomis ir diskriminacija mokykloje.

Projekto dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Turkijos mokyklų  14-19 metų amžiaus mokiniai.

Projekto trukmė – 2018-2021 metai.

Projekto koordinatoriai – anglų kalbos mokytoja Virgina Kerdokienė ir progimnazijos direktorė Janina Grigienė.

Trumpas projekto aprašymas – dalyvaujančių šalių mokiniai bendradarbiaus, kad sukurtų tarptautinį prevencinį filmą, kuris bus jų indėlis į kovą su priekabiavimu ir diskriminacija. Filmą kurs projekte dalyvaujantys moksleiviai. Jie kartu sukurs siužetą, scenarijų, atliks įgarsinimą, vaizdo redagavimą ir galiausiai pristatys filmą. Mokytojai juos koordinuos visuose darbų etapuose. Jie taip pat parengs pamokų planą, į kurį bus įtrauktas filmas ir kai kurios tolesnės veiklos, naudojamos bendrojo lavinimo mokyklose. Planas bus įtrauktas į partnerių mokyklų mokymo programas.

Projektas finansuojamas ES Švietimo mainų paramos fondo lėšomis.


ES projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“

Tikslas – tobulinti 8 kl. mokinių matematikos pasiekimus diegiant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką.

Uždavinys – įdiegti šiuolaikinę mokymosi aplinką, kuri skatintų matematikos dalyko mokymosi pažangą

Projekto vykdytojas – Kauno Senamiesčio progimnazija.

Projekto partneriai – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Vilniaus “Taikos“ progimnazija.

Trumpas projekto aprašymas – keturios veiklą tobulinančios mokyklos siekia pagerinti 8 klasės matematikos dalyko pasiekimus taikant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką. Projekto metu bus diegiama elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia stebėti kiekvieną moksleivį, diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą bei suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą siekti aukštesnių rezultatų. Taip pat šiuo projektu siekiama spręsti problemą, kad mokytojai gebėtų dirbti su šiuolaikiniais įrankiais, naudoti mokymo(si) analitiką, jog galėtų efektyviai padėti kiekvienam mokiniui stiprinti individualius gebėjimus. Projekte bus įgyvendinami 3 mokymų ciklai skirti mokytojų kvalifikacijai gerinti. Projekto veiklos padės patobulinti asmeninius mokinių matematikos dalyko rezultatus bei sustiprinti jų motyvaciją mokytis.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

www.esinvesticijos.lt


Respublikinis projektas „Sveikatiada

Projekto trukmė : 2017-2020 m. m.

Projekto dalyviai: 1a ir 6 klasės mokiniai

Projekto tikslas: suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Bus organizuojami mokiniams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu jie plraplės savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

Projekto koordinatorius: biologijos mokytoja Jūratė Kačinskienė, informacinių technologijų mokytoja Gitana Ruškienė ir pradinių klasių mokytoja Irena Micevičienė.


Respublikinis projektas „Mokyklų aprųpinimas gamtos ir technologijų priemonėmis"

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

 Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms. Mokyklos aprūpintos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Vykdomos veiklos:

 • Kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo STEAM atviros prieigos centrai

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra

 

Hits: 9612

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.