Formalusis švietimas

Mokinių vertinimas

Klaipėdos Prano Mašioto  progimnazija mokinių pažangą ir pasiekimus vertina pagal vieningas visų mokomųjų dalykų sistemas, kurias mokytojai parengė pagal Bendrąsias ugdymo programas bei Išsilavinimo standartus ir pagal atnaujintąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrąsias programas.

Vertinimo nuostatos ir principai – skaidrus ir konstruktyvus mokinių žinių ir supratimo, bendrųjų ir dalykų gebėjimų, vertybinių nuostatų ir elgesio vertinimas, laiku pateikiant grįžtamąją informaciją mokiniui ir tėvams apie pasiekimus ir pažangą. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą, užtikrinant vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę, tarp paralelių klasių bei atskirus dalykus dėstančių mokytojų.

Mokiniai mokosi vertinti ir įsivertinti, atsižvelginat į pasiektus rezultatus, kelti tolesnio mokymosi tikslus.

Mokinių pažangos vertinimas (spausti čia).

KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ, UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS

Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius ar papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba.

Mokytojų taryba:

Išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą (bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.);

Atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;

Išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą.

Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą nustatyta tvarka klasės auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

PROGRAMOS KARTOJIMAS

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti programą toje pačioje klasėje.

NAMŲ DARBŲ TIKSLAI IR PAGRINDINIAI JŲ SKYRIMO PRINCIPAI

Mokykloje skiriant namų darbus siekiama:

  • Pagilinti žinias
  • Suformuoti mokymosi įgūdžius
  • Geriau įsisavinti praeitą temą
  • Ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis
  • Formuoti atsakomybės, pareigos jausmą
  • Mokyti dirbti savarankiškai taikant informacines technologijas

Mokytojai skirdami namų darbus atsižvelgia į namų darbų tikslingumą ir prasmingumą, taiko namų darbų užduočių atlikimo būdų ir metodų įvairovę bei teorinių ir praktinių žinių ir gebėjimų integraciją. Skiria įvairios trukmės, skirtingo pobūdžio namų darbus, integruoja projektinę veiklą. Nuolat ir sistemingai aiškinasi pamokos rezultatų realizavimą, siekia įvertinti mokinių mokomosios medžiagos įsisavinimo lygį ir nustatyti priežastis, dėl kurių mokiniai nesupranta namų darbų. Sistemingai planuoja ne tik laiką pamokoje įvairaus mokslumo mokiniams, bet ir laiką, reikalingą savarankiškam namų darbų atlikimui.

Namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje kartą per savaitę.

  • 3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos,
  • 5-6 klasių – 1,5 valandos,
  • 7-8 klasių – 2 valandų,
  • 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami.

Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami.

Atnaujinta 2020 10 11

Hits: 7593

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.