Pagalbos mokiniui specialistai

Vyr. socialinė pedagogė Diana Grigienė
Tel. nr. 8 645 22250
El. paštas:  dianagrigiene.masioto@gmail.com
Kabineto Nr. 207
 

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 • tapti visateisiu visuomenės nariu;
 • pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 • pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai progimnazijoje ar šeimoje;
 • skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 • skatina aktyviai visuomeninei veiklai progimnazijoje ir už jos ribų;
 • skatina aktyviai įsijungti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais:

 • tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas vaikų socialines problemas;
 • kai vaikas nelanko progimnazijos;
 • kai vaikas nesilaiko progimnazijoss tvarkos taisyklių;
 • kai tėvai kreipiasi dėl jiems aktualių problemų;
 • kai tėvai neatlieka savo pareigų.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Renka informaciją apie problemą, sudaro problemos sprendimo planą ir jį vykdo bei įvertina darbo rezultatus;
 • Pataria, padeda, konsultuoja;
 • Atstovauja, gina vaiko interesus;
 • Tarpininkauja tarp vaiko ir mokytojo, vaiko ir tėvų, tėvų ir mokytojų;
 • Skatina priimti sprendimus ir juos įgyvendinti;
 • Padeda adaptuotis, aktyvina;
 • Organizuoja ir telkia mokinius įvairiai veiklai;
 • Informuoja, aiškina;
 • Numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti;
 • Ugdo socialinius įgūdžius.

Logopedė metodininkė Laima Sirutytė
Tel. nr. 8-46 363363
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kabineto Nr. 122

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,  turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia Pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai.
 • Numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos  mokiniams teikimo  klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo  klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Psichologė Erika Leikienė
Tel. nr. 8 647 65121
El. paštas:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kabineto Nr. 210
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus, siekiant spręsti mokinių psichologines ir ugdymosi problemas.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Atlieka mokinių psichologinį įvertinimą, nustatant vaiko raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus.
 • Teikia informaciją mokyklos bendruomenei vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Specialioji  pedagogė metodininkė Laima Sirutytė

Tel. nr.8-46 363363
El. paštas:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kabineto Nr. 122

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ar bendrųjų mokymosi sutrikimų. 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ir įvertina pažangą mokykloje.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Sveikatos priežiūros specialistės:

Inga Vaitkutė,
Tel. nr.8-46 363363,
Kabineto Nr. 105
 
 • Teikia pirmąją medicinos pagalbą,  iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gauna informaciją apie moksleivio sveikatą ir įtraukia į moksleivio sveikatos istoriją, tvarko kitą medicininę dokumentaciją.
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi progimnazijoje, kontroliuoja moksleivių darbo ir poilsio režimo organizavimą, jų maitinimą, fizinio krūvio dozavimą kūno kultūros užsiėmimuose.
 • Analizuoja moksleivių sergamumą ir kas pusmetį apie jų sveikatą pateikia rekomendacijas klasių auklėtojams ir mokyklos vadovams.
 • Dalyvauja moksleivių sveikatingumo ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.
Hits: 11574

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.