Projektai

Atnaujinta 2017 09 20

Respublikinis projektas „Sveikatiada

Projekto trukmė : 2017-2018 m. m.

Projekto dalyviai: 4a ir 5 klasės mokiniai

Projekto tikslas: suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Bus organizuojami mokiniams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu jie plraplės savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

Projekto koordinatorius: biologijos mokytoja Jūratė Kačinskienė, informacinių technologijų mokytoja Gitana Ruškienė ir pradinių klasių mokytoja Irena Micevičienė.

 

Respublikinis projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“(„OLWEUS patyčių prevencijos programa“)

Projekto trukmė : 2014-2016 m. m.

Projekto dalyviai: mokyklos bendruomenė

Projekto tikslas: mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Projekto koordinatorius: direktorė Janina Grigienė


Respublikinis projektas „Muziejus – mokykla - moksleivis“

Projekto trukmė : 2013-2015 m. m.

Projekto dalyviai: 1-8 klasių mokiniai

Projekto tikslas: Lietuvos muziejai, dalyvaujantys projekte, bendradarbiaudami su mokytojais ir moksleiviais sieks sukurti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kuris skatintų pilietinio ir tautinio ugdymo plėtrą, stiprintų mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių, didinti jų dalyvavimą visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

Projekto koordinatorius: pradinių klasių mokytoja Vilma Sakalauskienė


Respublikinis projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas

Projekto trukmė : 2013-2014 m. m.

Projekto dalyviai: 4 ir 8 klasių mokiniai

Projekto tikslas : plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą. Standartizuotų programų, skirtų mokinių pasiekimų vertinimui, ir pagal tas programas parengtų mokinių pasiekimų vertinimo įrankių standartizavimo technologijų įsisavinimas ir išbandymas parengiant standartizuotas dalykų programas ir testus 4 ir 8 klasių mokiniams.

Projekto koordinatorės: direktoriaus pavaduotojos Asta Čiunkienė ir Audronė Pivorienė


Respublikinis projektas „Mokomės vadovauti ir mokyti bendradarbiaudami“

Projekto trukmė : 2013-2014 m. m.

Projekto dalyviai: mokyklos mokytojai

Projekto tikslas: plėtoti bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą kartu ieškant veiksmingų ugdymo turinio individualizavimo ir mokinių pasiekimų vertinimo būdų ir formų įvairovės, bendradarbiauti kuriant inovatyvias mokymo priemones ir keistis jomis.

Projekto koordinatorius: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Pivorienė


Respublikinis projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“

Projekto trukmė : 2013-2014 m. m.

Projekto dalyviai: mokyklos mokytojai, dirbantys 1-4 klasėse

Projekto tikslas: projektu siekiama apmokyti mokytojus veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projekto koordinatorius: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Čiunkienė


Respublikinis projektas „Auginkime vieni kitus“

Projekto trukmė : 2013-2014 m. m.

Projekto dalyviai: 2-6 klasių mokiniai

Projekto tikslas: puoselėti draugystės ryšius, kurti saugesnę ir draugiškesnę aplinką mokykloje

Projekto koordinatorius: technologijų mokytoja Jurgita Lileikytė


Respublikinis projektas „Skaitome ir kuriame smulkiąją tautosaką“

Projekto trukmė : 2013-2014 m. m.

Projekto dalyviai: specialiųjų poreikių turintys mokiniai

Projekto tikslas: lavinti specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas. Projekto metu siekiama pratybų metu išklausyti, pažiūrėti, perskaityti, aptarti Salomėjos Nėries eilėraštį „Senelės pasaka“. Mokiniai iliustruodami „Senelės pasaką“ lavins rišliąją kalbą, kūrybinius gebėjimus įvairiomis iliustravimo technikomis, smulkiąją motoriką, saviraišką, ugdys pasitikėjimą savimi, skatins aktyvumą, tobulins skaitymo bei rašymo įgūdžius.

Projekto koordinatorius: logopedė –specialioji pedagogė Laima Sirutytė


Respublikinis projektas „Diagnostinių ir pasiekimų patikrinimų testų kūrimas“

Projekto trukmė : 2013-2014 m. m.

Projekto dalyviai: lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, istorijos mokytojai

Projekto tikslas: aktyvinti bendradarbiavimą tarp katalikiškųjų mokyklų, dalytis diagnostiniais ar pasiekimų patikrinimo testais, drauge kurti diagnostinius ar pasiekimų patikrinimų testus, mokytis dirbti GOOGLE testų kūrimo programomis.

Projekto koordinatorius: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Pivorienė


Respublikinis projektas „Žaisdami mokomės“ ( žaidimas „Iššūkis“)

Projekto trukmė : 2013-2015 m. m.

Projekto dalyviai: 5-7 klasių mokiniai

Projekto tikslas: sudominti ir įtraukti į mokymosi procesą menka motyvaciją mokytis turinčius moksleivius.

Motyvuoti bibliotekoje laiką leidžiančius vaikus ir paauglius rinktis ne įprastus kompiuterinius žaidimus, o žaidimą, kuris būtų ne tik smagus ir įdomus žaisti, bet ir skatintų juos mokytis, siekti pripažinimo mokykloje ir ją lankyti.

Numatomi rezultatai:

Išaugs motyvacija mokytis, žaidimas padės lengviau įsiminti faktus, skatins bendradarbiavimą – vaikai kartu sprendžiant užduotis, tarsis, lygins savo ir draugų rezultatus.

Projekto koordinatorius: bibliotekos vedėja Aldona Tilvikienė


Mokyklinis projektas „Angelų sargų bendruomenė"

Projekto trukmė : 2014-2015 m. m. advento laikotarpis

Projekto dalyviai: pageidaujantys bendruomenės nariai

Projekto tikslas: Bendruomeniškumas auga pažįstant vienas kitą, o kas labiau artina, jei ne mažų smulkmenų darymas? Tam, kad pradžiuginčiau draugą, turiu jį pažint neišsiduodamas, neatskleisdamas, kad globoju tą, kurio vardą Advento pradžioje išssitraukiu. Advento pabaigoje sėdėdami prie stolizuoto Kūčių stalo išsiaiškiname kas ką globojo.

Projekto koordinatorius: tikybos mokytoja J.Vaškienė.


Mokyklinis projektas „Negailėkime vieni kitiems gerumo“

Projekto trukmė : 2012-2015 m. m. advento laikotarpis

Projekto dalyviai: 1, 8 klasių mergaitės

Projekto tikslas: 1-8 klasių mergaitės, būdamos skirtingo amžiaus, turinčios skirtingą patirtį, technologijų kabinete tikybos pamokų metu įgytas teorinias žinias pritaiko praktiškai. Žinodamos Kūčių ir kūčiukų prasmę, mergaitės juos gamina ir kepa. Mergaitės, gamindamos kučiukusviena kitą moko, ir pažindamos viena kitą artimiau kuria artimesnę bendruomenę.

Imant pilnėja delnai, o duodant širdis: darbo vaisiais (skanaudami kučiukais) pasidžiaugia mokiniai,  o ir sužinotas receptas, bei įgytos religinės žinios "parnešamos" namo. Taip kuriame darnią krikščioniškąją bendruomenę.

Projekto koordinatorius: technologijų mokytoja J. Lileikytė ir tikybos mokytoja J. Vaškienė.


Mokyklinis 6-ų klasių mokinių projektas „Užaugti garbingu žmogumi“

Projekto trukmė: 2014 - 2015 m. m.

Projekto dalyviai: 6a ir 6b klasių mokiniai, jų tėvai

Projekto aprašymas ( tikslas): projekto metu bussiekiama formuoti garbingo žmogaus supratimą ir skatinti siekį juo tapti, mokoma vaikus savistabos ir poelgių analizės. Užsiėmimų, išvykų, susitikimų su įvairių profesijų žmonėmis metu bus diskutuojama, ar visi mato vienodą pasaulį, kokį jį mato dailininkai, kiti menininkai. Tėvų ir vaikų susibūrimo metu bus kalbama apie ypatingus žmones, kuriuos jie sutiko savo gyvenimo kelyje. Taip pat bus diskutuojama, kodėl žmonėsnusikalsta. „Gerų darbų savaitės“ metu grupelėmis ar individualiai mokiniai stengsis padaryti ką nors gero draugui, nepažįstamam žmogui. Projektas bus apibendrintas renginyje „Kiek aš šiemet paaugau?“

Projekto vadovai: mokytojos Vaida Žvinklienė ir Lijana Kulvietytė


Mokyklinis projektas „Pamario keliais“

Projekto trukmė: 2014 - 2015 m. m.

Projekto dalyviai: 7-ų klasių mokiniai

Projekto tikslas: projekto metu bussiekiama ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, norą daugiau sužinoti apie pamario krašto istoriją, architektūrą, paminklus bei didžius jo žmones. Siekiama, kad mokiniai labiau brangintų gimtąją kalbą, istoriją ir kultūrą, tėvų ir protėvių dorines nuostatas, etinius ir estetinius idealus.

Projekto vadovai: mokytojos Eugenija Driezienė ir Lilijana Simutienė


 

Mokyklinis projektas „Šauniausias Prano Mašioto progimnazijos penktokas, šeštokas, septintokas, aštuntokas“

Projekto trukmė: 2014 - 2015 m. m.

Projekto dalyviai: 5 – 8 klasių mokiniai

Projekto tikslas: skatinti mokinių lyderystę, norą gilinti ir plėsti savo žinias. Ugdyti išmintingus, stropius, talentingus, originalius ir kūrybiškus Lietuvos piliečius.

Projekto vadovė: istorijos mokytoja Lilijana Simutienė


 

Mokyklinis projektas ”Tek saulelė”

Projekto trukmė: 2013-2015 m.m.

Projekto dalyviai: -5, 8 klasių mokiniai.

Projekto tikslas: - ugdyti asmenybę, kuri adekvačiai vertintų ir įprasmintų gimtojo krašto etnokultūros palikimą. Sudaryti prielaidas mokiniams ugdyti kūrybiškumu grįstą santykį su senąja lietuvininkų kultūra. Šia veikla siekiama padėti mokiniams atrasti, vertinti, suvokti bei įprasminti etninės kultūros ir dorinio ugdymo nuostatas.

Projekto vadovė: lietuvių kalbos mokytoja Vilieta Juškienė


 

Mokyklinis projektas „Būk geras draugas!

Projekto trukmė: 2014-09-01 – 2015-01-30

Projekto dalyviai: 1-8 klasių mokiniai, klasių vadovai

Projekto aprašymas: 1-5 klasių mokiniai, besimokantys etikos, rinks, ruoš medžiagą stendui „Būk geras draugas!“. Išleistame stende kiti mokyklos mokiniai ras informaciją apie draugystę: atsakymus į klausimus „Kas yra geras draugas?“, „Kokios turėtų būti gero draugo savybės?“, „Kaip išspręsti konfliktus tarp draugų?“. Stende bus pateikti įvairių žaidimų aprašymai, kuriuos mokiniai galės išbandyti pertraukų, klasės valandėlių metu, laisvalaikiu po pamokų. Šalia stendo visi mokyklos bendruomenės nariai galės išbandyti mokinių sukurtus ir pagamintus stalo žaidimus.

Projekto vadovės: etikos mokytoja Renata Lomsargienė, socialinė pedagogė metodininkė Sandra Kavolienė


 

Mokyklinis projektas “Puošiame mokyklą”

Projekto trukmė: 2014-09-01 – 2015-05-30

Projekto dalyviai: 6-8 klasių mokiniai

Projekto aprašymas: projektą vykdys 6-8 klasių mokiniai, besidominantys estetiniu interjero puošimu, netradicinėmis naujomis technologijomis. Projektas sudarys sąlygas mokinių kūrybinei saviraiškai, užimtumui tenkinti, žinių pagilinimui, mokinių meninių idėjų, sumanymų įgyvendinimui. Projekto dalyviai išmoks pagaminti dekoratyvines kompozicijas šv. Kalėdoms ir šv. Velykoms, kurios puoš progimnazijos pagrindinius įėjimus, fojė, mokytojų kambarį. Tuo jie praturtins savo asmeninę patirtį ir aplinkos kultūrinį gyvenimą. Mokiniai susipažins su įvairiomis medžiagomis, technikomis, interjero puošimo būdais bei estetiniais principais. Šią estetinę, vizualinę patirtį galės panaudoti ateityje dekoruojant savo buitį.

Projekto vadovė: dailės mokytoja Vilija Morkūnaitė


 

 Mokyklinis projektas „Kalbų dirbtuvės 2014“

Projekto trukmė: 2014-2015 m.m

Projekto dalyviai: 2-5 klasių mokiniai

Projekto tikslas: supažindinti ugdytinius su kitų šalių kalbomis, tradicijomis. Sukurti Europos kalbų dienos minėjimo scenarijų.

Projekto vadovė: anglų kalbos mokytoja Ingrida Manuschevski


 

Mokyklinis anglų kalbos projektas "Aukime kartu"

Projekto trukmė: 2014-2015 m. m.

Projekto dalyviai: 4 klasių mokiniai ir lopšelio darželio "Volungėlė" priešmokyklinės grupės "Drevinukai" ugdytiniai

Projekto tikslas: tęsti bendradarbiavimą su priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytiniais, bendrauti ir bendradarbiauti žaidžiant žaidimus, vaidinant ir dainuojant.

Projekto vadovai: anglų kalbos mokytojos Jurgita Gainienė ir Ingrida Manuschevski


 

Mokyklinis projektas “Klaipėdos rajono bažnyčios”

Projekto trukmė:   2014-2015m. m.

Projekto dalyviai: 1b klasės mokiniai

Projekto aprašymas: mokiniai aplankys Klaipėdos rajono bažnyčias, susipažins su jų architektūra, susitiks su dvasininkais, vienuoliais, paruoš Klaipėdos bažnyčių aplanką. Išvykos padės mokiniams suprasti krikščioniškos vertybių sistemos svarbą jų kasdieniniame gyvenime.

Projekto vadovas: pradinių klasių mokytoja Irena Kekienė


 

Mokyklinis 1-ų klasių projektas „Graži mūsų šeimynėlė“

Projekto trukmė: 2014 metų rugsėjo – lapkričio mėn.

Projekto dalyviai: 1-ų klasių mokiniai , jų tėveliai ir seneliai, muzikos mokytojos, šokio mokytoja

Projekto aprašymas: projektu siekiama padėti vaikui stiprinti dvasinį ryšį su jo artimaisiais: seneliais, tėvais, broliais, seserimis, stiprinti mokinių norą, domėtis, sužinoti, pažinti, stiprinti tėvų ir mokyklos gražius tarpusavio santykius. Pirmokėliai geriau pažins vieni kitus, pajaus bendrumą ruošdamiesi projekto pristatymui, turės galimybę pabūti kartu su artimaisias mokyklinėje aplinkoje, dalyvauti bendroje veikloje, kartu linksmai pažais, padainuos, pašoks. Seneliai prisimins savo jaunystę ir pasidalins savo prisiminimais, mokinukai pajaus pasididžiavimą savo šeima

Projekto vadovai: pradinių klasių mokytojos Irena Micevičienė, Irena Kekienė, Vilma Narkienė, Ignė Valančienė. Meninę programą padės paruošti muzikos mokytojos Ligita Grybauskienė, Dalia Vaičiūnė, šokio mokytoja Rūta Alifanienė


 

Mokyklinis projektas „Mano mokykla“

Projekto trukmė: 2014 - 2015 m. m.

Projekto dalyviai: 7-8 klasių mokiniai

Projekto aprašymas: projekto metu mokiniai išsamiau susipažins su mokykla, kurioje jie mokosi: išsiaiškins mokyklos pavadinimo reikšmę (lietuvių kalba), nustatys geografinę padėtį (geografija), apskaičiuos bendrą pastato plotą, klasių ir kitų patalpų plotus bei tūrius, sužinos dirbančių mokytojų ir nepedagoginių darbuotojų skaičių, apskaičiuos besimokančių mokinių skaičių bei jo kitimą per 5 metus, susižinos, kokios gėlių rūšys populiariausios mokykloje (biologija), išsiaiškins, kokie veikia būreliai ir kokius būrelius mūsų mokiniai labiausiai lanko (socialinė veikla). Taip pat tyrinės, kokiomis valymo priemonėmis valomos mokyklos patalpos (chemija), nustatys triukšmo (garso) lygį pertraukų metu (fizika), pasidomės, kaip laikomasi valgyklos meniu sveikos mitybos reikalavimų (technologijos), sukurs rankdarbį „Mano mokykla“ (technologijos).

Projekto vadovė: chemijos mokytoja Loreta Pocienė


 

Mokyklinis projektas „Vaisių ir daržovių puota“

Projekto trukmė: 2 mėnesiai (spalio-lapkričio mėn.)

Projekto dalyviai: 2-ų klasių mokiniai

Projekto tikslas: atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad norint augti sveikiems ir stipriems, reikia valgyti daug vaisių ir daržovių. Projekto metu vaikai sužinos, kokią naudą teikia žmogui vaisiai ir daržovės, sužinos, kokių vitaminų ir mineralų jos turi. Žaisdami didaktinius žaidimus „Pavadink mane“, „Paragauk ir pasakyk“, stiprins regėjimo, lytėjimo, uoslės pojūčius, mokysis tyrinėti, daryti išvadas. Projekto metu bus išleistas stendas, atspindintis projekto vykdymą, eksponuojami piešiniai, organizuojama „Rudens gėrybių“ darbelių paroda.

Projekto vadovai: pradinių klasių mokytojos Ingrida Norkienė, Daiva Uosienė, Ligita Kazakauskienė, muzikos mokytoja Ligita Grybauskienė, šokio mokytoja Rūta Alifanienė


 

Mokyklinis projektas "Pažink mus supantį pasaulį"

Projekto trukmė: 2014 - 2015m. m.

Projekto dalyviai: 8b klasės mokiniai

Projekto tikslas: teorines žinias pritaikyti praktikoje atliekant tiriamuosius darbus. Dirbdami grupėse mokiniai atliks šiuos tiriamuosius darbus: „Lietuvos voragyviai“, „Vasarą žydintys augalai“ „Baltijos jūros moliuskai“. Darbai bus pristatomi Moksleivių saviraiškos centro organizuojamoje tiriamųjų darbų konferencijoje.

Projekto vadovė: biologijos mokytoja Reda Vaidilienė


Mokyklinis projektas ,,Pažinkime ir globokime Lietuvos paukščius".

Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo mėn. - 2014 m. balandžio mėn.

Projekto dalyviai: 3-ių klasių mokiniai ir jų mokytojos

Projekto aprašymas:

Projektu siekėme supažindinti mokinius su Lietuvoje gyvenančių paukščių įvairove, išsiaiškinti, kodėl paukščiai migruoja - išskrenda ir vėl sugrįžta, skatinti globoti paukščius.

Siekėme, kad mokiniai, remdamiesi moksline informacija ir stebėjimais, pažintų paukščius, jų gyvenimo būdą, pastebėtų ir padarytų išvadas, kaip paukščių migravimą lemia išgyvenimo sąlygos - maistas ir oro sąlygos, išsiaiškintų apie jų naudą ir daromą žalą.

Projektas vyko tokia tvarka:

Rugsėjo mėnesį visos trečios klasės aplankė Ventės rage esančią paukščių žiedavimo stotį, kurioje stoties darbuotojas papasakojo apie įdomiausius Lietuvoje gyvenančius paukščius, parodė, kaip žieduojami paukščiai, paaiškino, kodėl tai reikia daryti.

          Vykdydami projektą mokiniai rinko informaciją apie paukščius ir pristatė ją klasės draugams, kūrė plakatus, piešė   piešinius. Išsiaiškinome, kad paukščių reikšmė gamtai gana svarbi, nes jų labai daug ir veikla įvairi. Sužinojome ir apie jų naudą ir daromą žalą žmogui.

Už lango įsirengę lesyklėlę mokiniai lesino paukštelius ir juos stebėjo. Buvo džiugu stebėti į lesyklėlę atskrendančius paukščius. Mokiniai nustatė, kad dažniausiai į lesyklėlę atskrisdavo zylės ir žvirbliai, kartais apie maistą lesyklėlėje suko ratus ir rudagalviai kirai.

Apibendrinę surinktą infomaciją padarėme išvadas, kad vasarą šiltuose kraštuose neužtenka maisto jaunikliams išauginti, nes būna per daug sausros. Todėl jie grįžta į Lietuvą.

Vėlyvą vasarą, rudenį paukščiai vėl skrenda į pietus, nes nėra prisitaikę prie šaltos žiemos ir jaučia artėjantį badą. Visi vabzdžiai ir kirmėlaitės pasislepia žiemos miegui. Žemę uždengia sniego patalas. Todėl likusiems žiemoti paukščiams reikalinga mūsų globa.

  2014 metų balandžio 29 dieną aptarėme ir apibendrinome projektą. Pasidžiaugėme nuveiktais darbais, pasidalinome įdomiausiais faktais apie paukščius, atlikome įvairias užduotis.

Projekto koordinatorės: mokytojos Rita Kušlienė, Genė Lingienė, Birūta Zubrickienė.


Mokyklinis projektas “Kaip tapti šauniausia klase“

Projekto trukmė: 2014 m. rugsėjo mėn. - 2015 m. lapkričio mėn.

Projekto dalyviai: 4-ųjų klasių mokiniai

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama ugdyti socialinius įgūdžius: išsiaiškinsime, kas svarbu bendraujant (raiški kalba, gebėjimas sudominti pašnekovą), kas trukdo bendravimui (baimė, nepasitikėjimas, sunku reikšti mintis ir kt.). Mokiniai dirbdami grupėse. mokysis paprašyti draugų, mokytojų ir kitų suaugusiųjų pagalbos. Baigiamasis projekto akcentas – popietė "Šauniausia klasė".

Projekto koordinatorės: pradinių klasių mokytojos Rita Kušlienė, Genė Lingienė, Birūta Zubreckienė.


Mokyklinis projektas „Kalendorinės šventės“

Projekto trukmė: 2012 - 2013 m.m.

Projekto dalyviai: 1- 4-ų  klasių mokiniai

Projekto aprašymas: mokiniai susipažins su lietuvių  kalendorinėmis šventėmis, jų šventimo  tradicijomis, papročiais. Išmoks einamos kalendorinės šventės dainų, ratelių, padavimų.

Projekto koordinatorė: pradinių klasių mokytoja  Vilma Sakalauskienė


Mokyklinis projektas ,,Antrasis daiktų gyvenimas“

Projekto trukmė: 2012-2013 m.m.

Projekto dalyviai: 2 -7 kl. mokiniai

Projekto aprašymas: Tęstinis projektas, kuris trunka jau dvejus metus.

Mus supa daugybė įvairiausių daiktų. Dažnai jie mėtosi pakampėmis be jokios naudos ir jokio tikslo. Gyvendami vartotojiškoje visuomenėje, retai susimąstome, kad daiktai, kurie mums nebereikalingi, kitiems gali suteikti daug džiaugsmo. Mes pasitelkę į pagalbą fantaziją bandysime sugalvoti, kaip prikelti daiktus antram gyvenimui, džiaugsimės ne tik gražiomis idėjomis, bet ir naujų daiktų paskirtimi.

Kiekvienas vaikas taps kūrėju. Dalyvaudamas projekte vaikas bus ugdomas visapusiškai, atsiskleidžiant jo įgimtus gabumus, kūrybinius polinkius, formuosis kūrybinės veiklos pradmenys, vaikas mokysis kalbėti vizualine “kalba”.  Ugdysis iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialinės ir asmeninės kompetencijos.

Šiais mokslo metais mokiniai bus plačiau supažindinami su naujomis, netradicinėmis darbelių atlikimo technikomis: dekupažu, darbeliais iš karoliukų, iš laikraščio juostelių, susipažins su floristikos pradmenimis ir kt. Mokiniai bus mokomi vertinti savo ir kitų vaikų darbus. Organizuosime ir dalyvausime tradicinėje mokyklos Kaziuko mugėje, Kalėdinių eglučių parodoje.

Projekto koordinatorė: pradinių klasių mokytoja Ingrida Norkienė


Mokyklinis projektas "Šventinis dekoravimas"

Projekto trukmė: 2012-2013 m.m.

Projekto dalyviai - 6-8 kl. mokiniai

Projekto poreikis:

Ši programa skiriama 6 - 8 klasių mokiniams besidomintiems estetiniu interjero puošimu, puošimo būdais, netradicinėmis naujomis dailės technikomis, medžiagomis.

Savo estetinę patirtį mokiniai taiko padėdami organizuoti dailės parodas, menines akcijas, kuria mokyklinę vizualinę informaciją, dekoratyvines kompozicijas interjere įvairių švenčių proga. Derina savo sumanymus bendrame darbe.

Šia programa siekiama daugiausia dėmesio skirti ne tiek kūrybos rezultatams, o kūrybos įtakai formuojant vaiko asmenybę, kadangi meninis ugdymas – tai laisvos, dvasingos, atviros asmenybės puoselėjimas.

Siekiama ugdyti norą ir gebėjimą išreikšti save kūryba, lavinti intelektą, jutimus ir skonį, žadinti vaizduotę, skatinti iniciatyvą, išradingumą, kūrybiškumą, siekimą tenkinti saviraiškos ir komunikacijos poreikį, norą kurti, puošti aplinką. Siekiama formuoti gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Meno kūrinys – sielos išraiška.

Projekto koordinatorė: technologijų mokytoja J.Lileikytė


Mokyklinis projektas "Žeme, būk sveika!"

Projekto trukmė: 2013 m. sausio - kovo mėn.

Projekto dalyviai: 5 - 8  klasių mokiniai

Projekto aprašymas: šis projektas bus vykdomas koncentrais salėje linksmų estafečių, viktorinos ir kt. užduočių forma. Kiekviena klasė po dalyvavimo salės renginiuose rinksis su auklėtoja arba paskirtu mokytoju į nurodytas klases paruoštos medžiagos apie Žemę (kaip Žemė atrodo Visatoje, kaip ją reikia saugoti, paliesti bus ekologijos klausimai, stichinės nelaimės ir atskleidžiamas jos grožis) peržiūrai ir aptarimui.

Renginys prasidės iškilmingu vėliavos pakėlimu m-klos kiemelyje, o diena prieš bus radio laida apie Žemės dieną ir numatomus renginius mūsų m-kloje. Numatytas stendo išleidimas, kurį pakabinsime prie mokytojų kambario.

Projekto koordinatorė: matematikos mokytoja V.Žvinklienė


Mokyklinis projektas  ,,Ir aš, ir mano darbai – tai Lietuvos dalis“

Projekto trukmė: 2013 m. vasario - kovo mėn.

Projekto dalyviai: 1 – 8 klasių mokiniai

Projekto aprašymas: tęstinis projektas, kuris prisidės prie tautinės savimonės ugdymo stiprinimo, padės mokiniams suprasti, kad kiekvienas žmogus ir jo darbai yra svarbūs Tėvynei, o grožį kuriame mes patys, kurį turime mokytis išsaugoti sau ir kitiems.

Kiekvienoje klasėje šia tema vyks pokalbiai, vaizdinės medžiagos peržiūra bei aptarimas, diskusijos, muziejų lankymas, dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose. Jų metu mokiniai plačiau sužinos apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos prasmę, jos svarbą kiekvienam lietuviui. Visi pradinių klasių mokiniai atliks aplikacijos darbelius ir jais papuoš mokyklos fojė.  Mokinių darbeliai  džiugins ir teiks teigiamų emocijų ne tik patiems mokiniams, bet ir į mokyklą atėjusiems svečiams. 5-8 kl. mokiniai ruoš menines programas, kurias pristatys koncerto metu.

Projekto koordinatorės: kūno kultūros mokytoja Lijana Kulvietytė, pradinių klasių mokytoja Ingrida Norkienė ir klasių auklėtojos


Mokyklinis  projektas „Pavasario diena Europoje“

Projekto trukmė:  2013 m. vasario – gegužės mėn.

Projekto dalyviai: 5-8 klasių mokiniai

Projekto aprašymas: Projektas skirtas Europos dienai bei Klaipėdos 760 metų jubiliejui paminėti. Projektas skatins labiau domėtis savo miestu  ir stiprins Lietuvos moksleivių europietišką  tapatumo suvokimą. Pagrindinis šio projekto tikslas - ugdyti užsienio kalbų komunikacinę ir tarpkultūrinę kompetenciją, mokinių atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją, kūrybingumą, saviraiškos užsienio kalba gebėjimus.

Kurdami pasirinktos Klaipėdos lankytinos vietos pristatymą Power Point programa (tai komandų namų darbas), mokiniai stiprins IKT įgūdžius, atlikdami užduotis užsienio kalbomis (anglų, rusų vokiečių) dalyvaus esė konkurse „Klaipėda - savas miestas“, dalyvaudami reklaminių piešinių ir atvirukų konkurse mokiniai supažindins su miesto įžymiomis vietomis ir pakvies atvykti į svečius.

Projekto koordinatorė: anglų kalbos mokytoja Virgina Kerdokienė


Mokyklinis projektas „Pavasario diena prie Baltijos jūros“

Projekto trukmė: 2013 m.gegužės mėn.

Projekto dalyviai: 1-4 klasių mokiniai

Projekto aprašymas: ruošdamiesi sportiniam – pramoginiam renginiui  prie jūros mokiniai stiprins socialinius, bendradarbiavimo  įgūdžius, kurs savo klasės prisistatymą, dalyvaudami estafetėse stiprins fizines galias: greitumą, vikrumą, lankstumą, tikslumą, stiprumą, ištvermę.

Projekto koordinatorės: pradinių klasių mokytojos Vilma Narkienė, Irena Micevičienė, Irena Kekienė


Mokyklinis projektas „Mes klaipėdiečiai“, skirtas Klaipėdos 760-mečiui

Projekto trukmė: 2012 metų spalio - lapkričio mėnesiai.

Projekto dalyviai: 3a ir 3c klasės mokiniai, jų mokytojos ir mokinių tėvai.

Projekto aprašymas: mokiniai aplankys Mažosios Lietuvos ir Pilies muziejus, keliaus po senamiestį ir susipažins su jo istorija. Rinks, sistemins ir tyrinės sukauptą medžiagą apie Klaipėdą, paruoš kūrybinius pristatymus  apie savo miestą ir pristatys renginio metu.

Projekto koordinatorės: pradinių klasių mokytojos Vilma Narkienė ir Irena Micevičienė


Mokyklinis projektas “Pažinkime gimtąjį kraštą“

Projekto trukmė: 2012-2013 m,m.

Projekto dalyviai: 3a ir 3c klasės mokiniai, jų mokytojos ir mokinių tėvai.

Projekto aprašymas: tai ilgalaikis projektas, sudarytas iš trijų etapų, trijų mini projektų. Pirmasis -  „Kelionė siauruku po Aukštaitiją“  (rugsėjis – lapkritis), antrasis – „Rogėmis po Dzūkiją“ (gruodis - vasaris), trečiasis – „Laivu palei Nemuną“ (kovas – gegužė). Mokiniai susipažins su kiekvieno regiono lankytinomis vietomis, įžymiais to krašto žmonėmis, jų kūryba. Kaups, sistemins ir pristatys sukauptą medžiagą klasės draugams. Projektą užbaigsime kelione autobusu palei Nemuną iki Kauno. Projekto refleksija planuojama 2013 metų gegužės mėnesį.

Projekto koordinatorės: pradinių klasių mokytojos Irena Micevičienė ir Vilma Narkienė


Mokyklinis projektas „Būk budrus, būk atsargus – šito mokyk ir draugus”

Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjo mėnuo

Projekto dalyviai: 4 - ų klasių mokiniai

Projekto aprašymas: mokiniai rinks medžiagą apie saugų eismą, klasės valandėlių metu kalbės, diskutuos, aiškinsis, kaip reikia elgtis keliuose, pakartos jau žinomas ir išmoks naujas saugaus eismo taisykles. Prisimins jau žinomus bei išmoks naujus kelio ženklus. Pieš piešinius bei plakatus saugaus eismo tema. Vyks į mikrorajono kelius, kartos, kaip pereiti kelią pėsčiųjų perėjoje bei šviesoforu reguliuojamoje perėjoje. Organizuos viktorinas, rytmečius, popietes, konkursus bei išvykas. Savo veiklą pristatys saugaus eismo akcijoje “Būk budrus, būk atsargus – šito mokyk ir draugus”.

Tikimasi, kad mokiniai laikysis kelių eismo taisyklių keliuose bei sudrausmins pažeidžiančiuosius jas.

Projekto vadovė: pradinių klasių mokytojaLigita Kazakauskienė


Mokyklinis projektas “Rūkymui sakome – NE!”

Projekto trukmė: 2012 lapkričio mėnuo

Projekto dalyviai: 4 - ų klasių mokiniai

Projekto aprašymas: remdamiesi pačių surinkta medžiaga ir asmenine patirtimi apie rūkalų įvairovę bei rūkymo žalą žmogaus organizmui, dalyvaus  pokalbiuose, diskusijose,  pieš piešinius, plakatus, organizuos piešinių, plakatų parodą-konkursą “Mūsų klasė prieš rūkymą”. Kurs eilėraščius, pasakas rūkymo tema. Savo veiklą pristatys viktorinoje “Rūkymui sakome – NE!”, išleis stendą “Rūkymo žala mūsų organizmui”.

Projekto koordinatorė: pradinių klasių mokytoja Ligita Kazakauskienė

Hits: 6747

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.