Savivalda

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų taryba, Metodinė taryba.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6–8 klasių mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokyklos tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

1. Lijana Simutienė - mokyklos tarybos pirmininkė, istorijos mokytoja
2. Rasa Rapolavičienė - mokyklos tarybos narė, sekretorė, geografijos mokytoja
3. Irena Micevičienė - mokyklos tarybos narė, pradinių klasių mokytoja
4. Ramunė Urbonaitė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
5. Jenifer Saensri - mokyklos tarybos narė, 8b klasės mokinė
6. Kamilė Kažytė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
7. Daiva Budvytienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
8. Natalija Galyginienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
9. Sonata Martinkienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų tarybos pirmininkė mokyklos direktorė Janina Grigienė


Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai.

Mokinių taryba:

 • padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • peikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Mokinių tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

Lina Budreckytė 8a klasė - mokinių tarybos pirmininkė

Mokinių tarybos nariai:

1. Paulina Jonaitytė - 5a klasė
2. Gustė Baltrušaitytė - 5b klasė
3. Eidvilė tėvelytė - 5c klasė
4. Samanta Tiškevičiūtė - 6a klasė
5. Rugilė Abromaitė - 6b klasė
6. Dominyka Žilevičiūtė - 6c klasė
7. Aurėja Jonaitytė- 7a klasė
8. Jenifer Saensri - 7b klasė
9. Ramunė Urbonaitė - 7c klasė
10. Lina Budreskytė - 8a klasė
11. Justinas Žemaitis - 8b klasė
 
Mokinių tarybos pasitarimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 4 pamokų 213 kab.

Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
 • svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

Tėvų tarybos pirmininkė Sonata Martinkienė

1a klasė - Laima Sirutytė

1b klasė - Laimutė Jackevičienė

1c klasė - Natalija Galigynienė

1d klasė - Vilma Stulginskytė

2a klasė - Tadas Norbutas 

2b klasė- Jovita Noreikienė

2c klasė- Vilma Alčauskienė

3a klasė- Aušra Bružienė

3b klasė - Aistė Liupšienė

3c klasė- Rasa Jurčiuvienė

3d klasė - Aušra Jonaitienė

4a klasė - Ingrida Portnovienė

4b klasė- Airida Jurkuvienė

4c klasė- Laura Tarozienė 

5a klasė- Oksana Koverga

5b klasė-  Natalija Gavrilkina  

5c klasė- Žana Bulauskienė

6a klasė- Daiva Budvytienė

6b klasė- Asta Abromienė

6c klasė - Natalija Galigynienė

7a klasė- Vaida Žiliuvenė

7b klasė- Daiva Bružienė

7c klasė - Rita Norinkevičiūtė

8a klasė- Ingrida Kubilienė

8b klasė- Malvina Juozaitytė


 Metodinė taryba

Progimnazijos metodinės veiklos prioritetai:

 • ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,
 • IKT taikymas ugdymo procese,
 • metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais,
 • gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese,
 • specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • metodinių grupių veiklos koordinavimas,
 • metodinis darbas su mokinių tėvais,
 • profesinis informavimas bei konsultavimas.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti metodines ir dalykines naujoves,
 • dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti,
 • gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas),
 • vykdyti tikslingą dalykų integraciją ( projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla),
 • aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos:

 • pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos,
 • atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai,
 • konsultacijos, projektai, sportinė veikla,
 • idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.

 

Metodinės tarybos sudėtis 2017-2018 m.m:

 1. Asta Čiunkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės veikos koordinatorė,
 2. Virgina Kerdokienė – metodinės tarybos pirmininkė,
 3. Lilijana Simutienė – socialinių mokslų ir lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
 4. Vaida Žvinklienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 5. Ligita Grybauskienė - menų ir sporto mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 6. Ligija Ubartaitė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 7. Virgina Kerdokienė– užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė.

Hits: 5912