Savivalda

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų taryba, Metodinė taryba.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6–8 klasių mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokyklos tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

1. Lijana Simutienė - mokyklos tarybos pirmininkė, istorijos mokytoja
2. Rasa Rapolavičienė - mokyklos tarybos narė, sekretorė, geografijos mokytoja
3. Irena Micevičienė - mokyklos tarybos narė, pradinių klasių mokytoja
4. Ramunė Urbonaitė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
5. Jenifer Saensri - mokyklos tarybos narė, 8b klasės mokinė
6. Kamilė Kažytė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
7. Daiva Budvytienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
8. Natalija Galyginienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
9. Sonata Martinkienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų tarybos pirmininkė mokyklos direktorė Janina Grigienė


Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai.

Mokinių taryba:

 • padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • peikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Mokinių tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

Kamilė Kažytė 8c klasė - mokinių tarybos pirmininkė

Mokinių tarybos nariai:

1.Nedas Partnovas - 5a klasė
2. Ieva Jedenkutė - 5a klasė
3. Gabija Kryzelytė - 5a klasė
4. Gabrielė Mačernytė - 5b klasė
5. Gustė Grublytė - 5b klasė
6. Austėja Saunorytė - 5b klasė
7. Emilija Zaikauskaitė - 5b klasė
8. Domas Miežetis  - 5b klasė
9. Elija Končiūtė - 5c klasė
10. Patricija Kondrotaitė - 5c klasė
11. Andromeda Jonikaitė - 5c klasė
12. Elena Michejevaitė - 6b klasė
13. Gustė Baltrušaitytė - 6b klasė
14. Aleksas Meškauskas - 6b klasė
15. Jokūbas Dargevičius - 6c klasė
16. Deimantas Rumša - 6c klasė
17. Emilija Borusevičiūtė - 6c klasė
18. Vilius Petkevičius - 6c klasė
19. Eva Donielaitė - 7a klasė
20. Eivilė Litvinaitė - 7a klasė
21. Gabija Paulauskaitė - 7a klasė
22. Gabija Strumilaitė - 7a klasė
23. Auksė Sakauskaitė - 7a klasė
24. Gabrielė Stravinskaitė - 7b klasė
25. Kornelija Garbačiovaitė- 7b klasė
26. Gerda Rakickaitė- 7b klasė
27. Ugnė Zubrickaitė- 7b klasė
28. Kamilė Končiūtė - 7c klasė
29. Brigita Robežiūtė - 7c klasė
30. Ugnė Kniežaitė - 7c klasė
31. Milda Globytė - 7c klasė
32. Gabrielė Šemetaitė - 7c klasė
33. Gintarė Katinaitė - 7c klasė
34. Austėja Kavoliūtė - 7c klasė
35. Gabrielė Šemetaitė - 7c klasė
36. Liepa Kaminskaitė - 7c klasė
37. Kristina Balčiūnaitė - 7c klasė
38. Saulė Martinkutė - 7c klasė
39. Airina Kemešytė - 7c klasė
40. Liepa Ruzgytė - 7c klasė
41. Matas Šaulys - 7c klasė
42. Dominyka Žilevičiūtė - 7c klasė
43. Dovydas Galyginas - 7c klasė
44. Vilius Vaišnoras - 7c klasė
45. Agnė Adomaitytė - 8a klasė
46. Akvelina Platekytė - 8a klasė
47. Laura Ubartaitė - 8a klasė
48. Emilija Najulytė - 8a klasė
49.  Emilija Valauskaitė -8c klasė
50. Eva Jurgilaitė - 8c kasė
51 Ramunė Urbonaitė - 8c klasė
 
Mokinių tarybos pasitarimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 4 pamokų 213 kab.

Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
 • svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

Tėvų tarybos pirmininkė Sonata Martinkienė

1a klasė - Jonas Giedraitis

1b klasė - Violeta Grodeckieė

1c klasė - Dalia Balsienė

1d klasė - Monika Lavickienė

2a klasė - Alina Capilova

2b klasė - Laimutė Jackevičienė

2c klasė - Natalija Galigynienė

2d klasė - Vilma Stulginskytė

3a klasė - Ugnius Litvinas

3b klasė - Jurgita Jurgaitienė

3c klasė - Kristina Drazdauskienė

4a klasė - Aušra Bružienė

4b klasė - Sonata Voltvikienė

4c klasė - Rasa Jurčiuvienė

4d klasė - Aušra Jonaitienė

5a klasė - Edgaras Portnovas

5b klasė -  Airida Jurkuvienė

5c klasė - Laura Tarozienė

6a klasė - Oksana Koverga

6b klasė - Natalija Gavrilkina  

6c klasė - Žana Bulauskienė

7a klasė - Daiva Budvytienė

7b klasė - Asta Abromienė

7c klasė - Natalija Galigynienė

8a klasė - Vaida Žiliuvenė

8b klasė - Aušra Šveikauskienė

8c klasė - Rita Norinkevičiūtė


 Metodinė taryba

Progimnazijos metodinės veiklos prioritetai:

 • ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,
 • IKT taikymas ugdymo procese,
 • metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais,
 • gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese,
 • specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • metodinių grupių veiklos koordinavimas,
 • metodinis darbas su mokinių tėvais,
 • profesinis informavimas bei konsultavimas.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti metodines ir dalykines naujoves,
 • dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti,
 • gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas),
 • vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla),
 • aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos:

 • pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos,
 • atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai,
 • konsultacijos, projektai, sportinė veikla,
 • idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.

 

Metodinės tarybos sudėtis 2017-2018 m.m:

 1. Asta Čiunkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės veikos koordinatorė,
 2. Virgina Kerdokienė – metodinės tarybos pirmininkė,
 3. Lilijana Simutienė – socialinių mokslų ir lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
 4. Vaida Žvinklienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 5. Ligita Grybauskienė - menų ir sporto mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 6. Ligija Ubartaitė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 7. Virgina Kerdokienė– užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė.

Hits: 6826