Mokytojai

 

Progimnazijoje dirba  51 mokytojas:

 • 1 profesorius
 • 1 mokslų daktaras
 • 1 atestuotas mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai
 • 33 atestuoti mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai
 • 2 atestuoti vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai
 • 13 atestuoti mokytojo kvalifikacinei kategorijai

 

Mokytojų sąrašas

Mokytojo pareigos ir atsakomybė:

 • Planuoti savo ugdomąją veiklą.

 • Pasirengti pamokoms bei neformaliojo švietimo veiklai ir jas tinkamai organizuoti.

 • Nešališkai vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus.
 • Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (el. dienyną, mokinių asmens bylą).

 • Rengti mokinio individualaus ugdymo ir dalykų programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu, konsultuoti mokinius ir mokyklos nustatyta tvarka organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus.

 • Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokyti mokinį namuose ar sveikatos priežiūros/medicinos pagalbos įstaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymasis.

 • Dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengti dalyko ugdymo programoms pritaikytas programas.

 • Nedelsiant imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus: mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą.

 • Užtikrinti mokinių saugumą ugdymo procese.

 • Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos egzaminų vertinimo ir apeliacinėse komisijose.

 • Tobulinti savo kvalifikaciją.

 

 

Vadovaujančio klasei mokytojo pareigos:
 • supažindinti klasės mokinius bei tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) su mokinio elgesio, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis;

 • ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

 • planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklą ir renginius, įtraukti į juos tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus);

 • bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje dirbančiais mokytojais (mokinių tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;

 • tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (el.dienyną, asmens bylas ir kita);

 • padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį;

 • stebėti mokinių elgesį, pasiekimus, pamokų lankomumą, informuoti apie tai tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus), mokyklos administraciją, imtis adekvačių prevencijos priemonių;

 • vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

Nepedagoginiai darbuotojai

 Atnaujinta 2016 09 25

Hits: 13972