Projektai

I. 2011-2013 m.  progimnazijos biblioteka dalyvauja projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM )“ .

Tikslas:

mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Nuoseklus aukštosios kultūros kūrėjų ir prestižinių kultūros žurnalų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą bei skatins įsijungti į kultūros procesą.

Numatomi rezultatai:

šio projekto dėka , vasario 1d.  mokyklos biblioteką pasiekė pirmoji projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ kultūros žurnalų siunta. Guta 11 meno sričių kultūros žurnalų : „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“ ir kt. Projektas truks 28 mėnesius. 24 mėnesius gimnazijos biblioteka gaus meno ir kultūros žurnalų prenumeratas. 2011/12 m.m. ir 2012/13 m.m. progimnazijoje vyks 7 meninės kūrybos pamokos – tai netradicinės pamokos, kurias ves:  rašytojas, dailininkas, muzikas, fotomenininkas, kinematografininkas,  žurnalistas, teatralas, tautodailininkas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.


II. 2009-2012 m. progimnazijos biblioteka dalyvauja projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.

Tikslas:

modernizuoti mokyklų bibliotekas siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei laiduoti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas.

Rezultatai:

Bibliotekoje atnaujinti baldai, kompiuterinė technika, gauta moderni įranga, bei įrengta nauja kompiuterinė skaitykla.

Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Hits: 4361