ࡱ> KMJ'$0bjbj>>'7DpTpT /|s$k^9-.DdC0s{FX{{Xs{ :' PATVIRTINTA Klaipdos Prano Maaioto progimnazijos direktoriaus 2015 m. gruod~io 31 d. /sakymu Nr. V-288 KLAIPDOS PRANO MA`IOTO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015 METr PROGRAMOS .GYVENDINIMO ATASKAITA Eil. Nr.Priemons pavadinimasVykdytojaiVykdymo laikas.gyvendinimo vertinimo kriterijai 1..steigti mokykloje korupcijos prevencijos ir kontrols komisijDirektorius 2015 m. sausio mn.2015-01-26 mokyklos direktoriaus /sakymu Nr. V-17-1 sudaryta Korupcijos prevencijos ir kontrols komisija 2. Supa~indinti mokyklos darbuotojus su korupcijos prevencijos /statymo nuostatomis, korupcijos pasireiakimo rizika Asmuo, atsakingas u~ korupcijos prevencijos ir kontrols vykdym2015 m. vasario mn.Mokyklos darbuotojai supa~indinti su Korupcijos prevencijos /statymo nuostatomis, korupcijos pasireiakimo rizika (Mokytojs tarybos 2015-02-17 posdis, protokolo Nr.1)3.Parengti mokyklos veiklos sri is, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiakimo tikimyb, nustatymo ir vertinimo motyvuot iavad ir pateikti mokyklos direktoriuiMokyklos korupcijos prevencijos ir kontrols komisija2015 m. baland~io mn.Nustatytos mokyklos veiklos sritys, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiakimo tikimyb 4.Organizuoti Tarptautins antikorupcijos dienos renginius mokyklojeAsmuo, mokyklos korupcijos prevencijos ir kontrols komisija 2015 2017 m. m. gruod~io mn.Paminta Tarptautin antikorupcijos diena (organizuota diskusija 6-8 kl. mokiniams 24 0 6 8 :  ~ žŷ{vqm]UhVkB*phhVkCJaJmHnHsHtHhVk hVk5 h"U5 h $e5h $e5CJaJhVk5CJaJhU+5CJaJh $e5B*CJaJphhU+5B*CJaJph h2yh1 hO{Mh2y hO{Mh1 hO{Mh[M6 hO{MhO{M hO{Mh3h3h3B*phh3h2yhU+h $eh148 :  $ P f $$Ifa$gd $e$a$gd $e gdU+gd1 R j J@6@ $If %$Ifkd$$IflrU"@8E t0844 laytn*j l ~ j l %$If $If |$Ifgd>~ l n VXZ^pt 68xz02&&&&&&&&&&'@((((((綠h3B*ph$h66IhVkCJaJmH nHsH tHhd9h$KUh3 hVhVkh(hVk he[hVkh$KB*phh>hVkCJaJnHtHhVkCJaJmHnHsHtHhVkB*phhYWB*ph6l n v Z H>4> $If %$Ifkd$$IflrU"@8E t0844 laytn* VX1kd~$$IflrU"@8E t0844 laytn* %$IfgdVk $IfX^ 8 %$Ifgd1 %$Ifz2H>111 %$Ifgd1 %$Ifkd?$$IflrU"@8E t0844 laytn* Kaip pa~aboti korupcij , 1-5 klasis mokiniams pieainis konkursas Bkkime atsakingi Lietuvos pilie iai ) 5. Vykdyti antikorupcinio ugdymo programs integravimo / mokomuosius dalykus ir klass valandles pedagogin prie~ikr Asmuo, atsakingas u~ korupcijos prevencijos ir kontrols vykdym, direktoriaus pavaduotojai ugdymui NuolatPravestos integruotos tikybos, etikos, lietuvis kalbos pamokos, klass valandls korupcijos prevencijos klausimais (direktoriaus pavaduotojs ugdymui pamoks stebjimo dokumentai)6.Tirti skundus, praneaimus ar kit gaut informacij dl galims korupcijos atvejsDirektorius, asmuo, mokyklos korupcijos prevencijos ir kontrols komisijaPagal poreik/Asmens, pateikusis skundus, nebuvo7.Teiss akts nustatyta tvarka interneto svetainje skelbti informacij apie numatomus, vykdomus vieauosius pirkimus ir js rezultatus Direktoriaus pavaduotojas kkio reikalamsNuolatVykdomi vieaieji pirkimai skelbiami Centrinje vieasjs pirkims informacinje sistemoje ir mokyklos interneto svetainje www.masiotas.lt8.Skelbti Klaipdos Prano Maaioto progimnazijos korupcijos prevencijos program ir jos /gyvendinimo priemonis plan mokyklos interneto tinklapyjeDirektoriusNuolatSkelbiama informacija svetainje www.masiotas.lt ____________________________ 2&&&';1$ %$Ifgd1 %$Ifkd$$Ifl"rU"@8E t0844 laytn* %$Ifgd3'((( * *.kd$$Ifl rU"@8E t0844 laytn* %$Ifgdd9 %$Ifgd1(()* * ******+8+J+L+r++++++,,,- -"-h----2.4.6.8.<.L.Z/\/t////////$0δխheh"j hVhVk hehVkhhVkCJaJnHtHhe[hVkB*ph he[hVkhVkB*phh3B*phh_?!hVkCJaJnHtHhVkhd9h3/ ****L+h++ %$Ifgd1 %$If+++,,H>1$ %$Ifgd5 %$Ifgd1 %$Ifkd$$IflrU"@8E t0844 laytn*,-"-4. %$Ifgd3 %$Ifgd1 %$Ifgd_?!4.6.<.\/t/H>1$ %$Ifgd_?! %$Ifgd1 %$IfkdC$$IflZrU"@8E t0844 laytn*t/////.,kd$$IflrU"@8E t0844 laytn* %$Ifgd_?! %$Ifgd1//$0$a$gde51h0:p>A .!n"n#7$7% $$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l" t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V lZ t085555E5/ ytn*$$If!vh#v#v#v#vE#v:V l t085555E5/ ytn*^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH'nH'sH'tH'H`H $e .prastasisCJ_HaJmH'sH'tH'TA T Numatytasis pastraipos ariftas\i@\ .prastoji lentel4 l4a 0k 0 Sraao nra PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VA zzgb%guSeb@MRW3%mbjҾeeSBih]*S^ y}1&9B<LT\Ho0´c3 %NR!"}sYǎq#xG}TO9"1QBN;]Y(h]0'IX\Lʸ}twq7I7tF1sD$D!R]JR_p ݥieHtTl6!/*!NlvgU^oC ]YCœ0^*Cro`U9 I )o);2lHA2rt#UM2y%WU]vytߡIlpIO&" ww0ecL ;\Q`n׏+~[){N>Aԋp'E@~v“d@CQ9{yr^O3ֳ/ǔ2rC[aQ3NR>N.ANah{ZH(3ѡD)pY4˕5eM} !]^]c ͅ6WUʕL(:ڨ3k ): uͥB^E4aA0 AWʯUe3i1Y$ˑ{>GuV~bSVb@YTVX.ޛd)Y@vdI9Y^Ӷ7{2|SȺs$f!kej3.e;6A^}ظ9@*2ae%ڿ܄^lt6+V֠5+ njxL|UNviE~ͨO(8B#6үK x7m5]ugt[4d 7T`*m7ΝJg>:>Ni{\ P-~CQi sVikD}"A D~ ($0 j l X2' *+,4.t//$0 !8@0( B S ? (MZ} '(23ABdfhi47:;NO<=z{VX[\46<=EFSTK M u v | }  xzff55 xzff55 +*Vk5J _?!13[M6N:}\;N;<=66IJO{M'SYW $e#lIl6lhj.en*R_qQ0`H> U+"UX"jd9$K2y5 (yk @4 &UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA$BCambria Math"qh"D'#D' ?!n7xr4 3qHX ? $e2!xx PATVIRTINTA MokytojasJaninaOh+'0d  , 8DLT\ PATVIRTINTA Mokytojas Normal.dotmJanina10Microsoft Office Word@:@ZE@ןd՜.+,0( hp  Grizli777  PATVIRTINTA PATVIRTINTA PavadinimasTitle !"$%&'()*,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHILRoot Entry FԯdNData #1Table+{WordDocument7DSummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BCompObjt F"Microsoft Word 972003 dokumentas MSWordDocWord.Document.89q