ࡱ> []Z'Cbjbj>>'7fpTpT 4GC#####$;^-## ###h0CK|KKvCK :' PATVIRTINTA Klaipdos Prano Maaioto progimnazijos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. /sakymu Nr. V-17 KLAIPDOS PRANO MA`IOTO PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015 2017 METr PROGRAMOS .GYVENDINIMO PRIEMONIr PLANAS Eil. Nr.Priemons pavadinimasVykdytojaiVykdymo laikasLaukiami rezultatai.gyvendinimo vertinimo kriterijai 1234561..steigti mokykloje korupcijos prevencijos ir kontrols komisijDirektorius 2015 m. Bus veiksmingesn korupcijos prevencija ir kontrolDirektoriaus /sakymu sudaryta komisija 2. Supa~indinti mokyklos darbuotojus su korupcijos prevencijos /statymo nuostatomis, korupcijos pasireiakimo rizika Asmuo, atsakingas u~ korupcijos prevencijos ir kontrols vykdym2015 m. kovo mn.Darbuotojai /gis daugiau ~inis Asmens, dalyvavusis mokymuose, skai ius 3.Organizuoti darbuotojs mokymus, susitikimus su STT darbuotojais, vykdan iais korupcijos prevencijAsmuo, atsakingas u~ korupcijos prevencijos ir kontrols vykdym2016 m., I pusmet/, 2017 m. II pusmet/ Darbuotojai /gis daugiau ~inis apie korupcijos ~al valstybei ir visuomenei Asmens, dalyvavusis mokymuose, skai ius 1234564.Parengti mokyklos veiklos sri is, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiakimo tikimyb, nustatymo ir vertinimo motyvuot iavad ir pateikti mokyklos direktoriuiMokyklos korupcijos prevencijos ir kontrols komisija2015 m. baland~io mn..vertinta situacija mokyklos veiklos sri is, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiakimo tikimybNustatytais terminais parengta motyvuota iavada 5.Sudaryti slygas darbuotojams dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrols, antikorupcinio ugdymo programos integravimo / mokomuosius dalykus ir klas24 , 0 4 ~  "   $ v ~ Ϳ{skchU+B*phhQ0B*phheB*phhB*phh>B*phh $eB*phh $eCJaJmHnHsHtH h"U5 h $e5h $e5CJaJhU+5CJaJh $e5B*CJaJphhU+5B*CJaJph h2yh1 h2yh[M6 h2yh2yh2yhU+h $eh1&42 4 " 4 ` v $$Ifa$gd $e$a$gd $e gdU+gd1   :1111 $$Ifa$kd$$Iflֈ#+@8 t0844 la  $ 1' %$Ifkd$$Iflֈ#+@8 t0844 la $$Ifa$$ 8 $If |$Ifgd> %$If $If 6 8 t 2 6 t v 4<^`b2:@BDX\zLN^`xϿylh"Uh"U5B*phh>h_CJaJnHtHh"UB*phh B*phh_B*phh>h>CJaJnHtHhJB*phhU+B*phh}\;B*phhB*phh66IB*phh $eCJaJmHnHsHtHhQ0B*phh $eB*phh>B*ph) v 8.$. $If %$Ifkd$$Iflֈ#+@8 t0844 la b %$IfgdQ0 %$If $If8.$. $If %$IfkdS$$Iflֈ#+@8 t0844 la2D\LNPRTVXZ\^ %$Ifgd}\; %$Ifgd_ %$If $If^`d8($ %$Ifa$gd"Ukd$$Iflֈ#+@8 t0844 ladhlptx$ $Ifa$gd"U$ %$Ifa$gd"U$ $Ifa$gd"Uxz8.! %$Ifgd1 %$Ifkd$$IflWֈ#+@8 t0844 laxz|,4<X~606F6d6f6n6x6z66666666:7<7>7@7B7Z7777ڿ᨞ኆh`HhJhQ0CJaJmHnHsHtHhU+B*phUh`HB*phh>hQ0CJaJnHtH hVhQ0heh hU+h hQ0 he[hQ0hQ0B*phh_B*phh>h"UCJaJnHtH3,Z~ %$Ifgd1~06H68.(.$If %$Ifkd$$Iflֈ#+@8 t0844 las valandles klausimaisDirektorius Pagal poreik/ 2015 2017 m. Pagers ~inis kokyb apie korupcijos prevencij Asmens, dalyvavusis mokymuose, skai ius 6.Organizuoti Tarptautins antikorupcijos dienos renginius mokyklojeAsmuo, mokyklos korupcijos prevencijos ir kontrols komisija 2015 2017 m. m. gruod~io mn.Susiformuos antikorupcins nuostatos, nepakanti korupcijos augimui pilietin pozicija Asmens, dalyvavusis renginiuose, skai ius7. Vykdyti antikorupcinio ugdymo programs integravimo / mokomuosius dalykus ir klass valandles pedagogin prie~ikr Asmuo, atsakingas u~ korupcijos prevencijos ir kontrols vykdym, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kart per metusPagers mokinis antikorupcinis ugdymasVertinimo pa~yma1234568.Tirti skundus, praneaimus ar kit gaut informacij dl galims korupcijos atvejsDirektorius, asmuo, mokyklos korupcijos prevencijos ir kontrols komisijaPagal poreik/Nebus skundsAsmens, pateikusis skundus, skai ius9.Teiss akts nustatyta tvarka interneto svetainje skelbti informacij apie numatomus, vykdomus vieauosius pirkimus ir js rezultatus Direktoriaus pavaduotojas kkio reikalamsNuolatU~tikrintas vieasjs pirkims skaidrumas; visuomen informuota apie planuojamus ir /vykdytus pirkimusSkelbiama Centrinje vieasjs pirkims informacinje sistemoje, informuojama savo tinklalapyje (ma~os verts pirkims atveju tik savo tinklalapyje).10.Skelbti Klaipdos Prano Maaioto progimnazijos korupcijos prevencijos program ir jos /gyvendinimo priemonis plan mokyklos interneto tinklapyjeDirektoriusNuolatBus informuota visuomenSkelbiama informacija svetainje ____________________________ H6J6f66687:7 $If %$If:7<7B778.! %$Ifgd1 %$Ifkdw$$Ifl ֈ#+@8 t0844 la7778.8@8B8D8V8\8f8~88888888999*9,9.99999:H:t:<;>;D;b;d;;;;;;;Ǵth"Uh"U5B*phh_?!h_?!CJaJnHtHhN;<h"UB*phh B*phh h_?!h_?!B*ph$h66IhQ0CJaJmH nHsH tH hVhQ0 h]#ChJh_hJh hU+ he[hQ0 he[h'Sh'ShJB*ph*7D889,9.99 $$Ifa$gdJ $7$8$H$IfgdJ %$Ifgd1999t:8.! %$Ifgd1 %$Ifkd@$$Ifl ֈ#+@8 t0844 lat:>;@;B;D;d;;; $7$8$H$IfgdJ %$Ifgd1;;;;;8((($ %$Ifa$gd"Ukd $$Ifl ֈ#+@8 t0844 la;;;;;;<<<==.=0=L=d======>>>>?"?$??AAAA A0AzAϱ|me^ZhU+ heheheB*phhh'SCJaJnHtHhlhhe[h'SB*ph he[h'S he[h5h'SB*phh1B*phhU+B*phh_?!h CJaJnHtHh'S he[h5J h5J h h B*phh_?!h"UCJaJnHtHh"Uh"U5B*phh"Uh"U5";;;;$$7$8$H$Ifa$gd"U$ %$Ifa$gd"U;;;<8.! %$Ifgd1 %$Ifkd$$Ifl ֈ#+@8 t0844 la<<0=L=f== $7$8$H$IfgdJ %$Ifgd1===>8.! %$Ifgd1 %$Ifkd$$Iflֈ#+@8 t0844 la>>?$??A %$Ifgd1 %$Ifgd_?! %$Ifgd5AA A@B8.! %$Ifgd1 %$Ifkdd $$Iflvֈ#+@8 t0844 lazA>B@BXBdBfBBBBBBBCh"jhheCJaJnHtH hVhe he[heh heB*ph hehehe @BXBfBBB %$Ifgd1 %$Ifgd_?!BBBBC866.$a$gdekd- $$Iflֈ#+@8 t0844 la51h0:p>A .!n"n#7$7% $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V lW t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V lv t08555555 / $$If!vh#v#v#v#v#v#v :V l t08555555 / ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH'nH'sH'tH'H`H $e .prastasisCJ_HaJmH'sH'tH'TA T Numatytasis pastraipos ariftas\i@\ .prastoji lentel4 l4a 0k 0 Sraao nra PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VA zzgb%guSeb@MRW3%mbjҾeeSBih]*S^ y}1&9B<LT\Ho0´c3 %NR!"}sYǎq#xG}TO9"1QBN;]Y(h]0'IX\Lʸ}twq7I7tF1sD$D!R]JR_p ݥieHtTl6!/*!NlvgU^oC ]YCœ0^*Cro`U9 I )o);2lHA2rt#UM2y%WU]vytߡIlpIO&" ww0ecL ;\Q`n׏+~[){N>Aԋp'E@~v“d@CQ9{yr^O3ֳ/ǔ2rC[aQ3NR>N.ANah{ZH(3ѡD)pY4˕5eM} !]^]c ͅ6WUʕL(:ڨ3k ): uͥB^E4aA0 AWʯUe3i1Y$ˑ{>GuV~bSVb@YTVX.ޛd)Y@vdI9Y^Ӷ7{2|SȺs$f!kej3.e;6A^}ظ9@*2ae%ڿ܄^lt6+V֠5+ njxL|UNviE~ͨO(8B#6үK x7m5]ugt[4d 7T`*m7ΝJg>:>Ni{\ P-~CQi sVikD}"A f x7;zAC $)0 $ ^dx~H6:779t:;;;<=>A@BBC "#%&'(*+,-./128@0( B S ? ZZjkouvx ZZjkouvx ! 5J _?!1[M6N:}\;N;<=66IJ'S $e#l6lhj.eR_Q0`H> U+"UX"j2y5 yk @( 6UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA$BCambria Math"hl Dl D !n7xr4z z 2qHX ? $e2!xx PATVIRTINTA MokytojasJaninaOh+'0<x  $,4 PATVIRTINTA Mokytojas Normal.dotmJanina2Microsoft Office Word@F#@Sf@Sf՜.+,0( hp  Grizli777 z  PATVIRTINTA PATVIRTINTA PavadinimasTitle !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY\Root Entry F\h^Data 41Table<KWordDocument7fSummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RCompObjt F"Microsoft Word 972003 dokumentas MSWordDocWord.Document.89q